Закупуване на осигурителен стаж и ползване на данъчно облекчение за направените вноски

Какви са възможностите за закупуване на осигурителен стаж и как да ползвате данъчни облекчения за направените вноски можете да научете в следващите редове. | Плюс Минус

Публикувано на: 2023-11-22

Осигурителен стаж е времето, през което лицата са работили при пълно работно време и са внесени осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за длъжността.

Правилата, по които се определя осигурителният стаж са регламентирани в Кодекса на социалното осигуряване (КСО) и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

Закупуване на осигурителен стаж

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж, когато той не достига при пенсиониране, са две и са посочени в чл. 9а на КСО.

В първия случай, стаж може да бъде закупен за времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност и за времето на докторантура.

Времето, за което се внасят осигурителни вноски се установява с** удостоверение** издадено от длъжностно лице на НОИ и е въз основа на:

  • диплома за завършено висше или полувисше образование;
  • документ за придобита научна и образователна степен доктор;
  • документ, удостоверяващ срока на обучението или докторантурата;
  • данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ.

Удостоверението (УП-16) се издава след подаване на заявление Образец 3-3 – Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж.

Ако през времето на обучение, лицето има периоди, които се зачитат за осигурителен стаж на друго основание (например е работило), то може да поиска възстановяване на сумите от внесените осигурителни вноски за тези периоди по реда на чл. 129 от ДОПК въз основа на разпореждане, издадено от длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 КСО.

Закупуване на осигурителен стаж

Закупуване на осигурителен стаж

Във втория случай може да бъде закупен до 5 години стаж, когато той не достига за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в случаите, в които лицето е навършило общата възраст за пенсиониране.

За да се установи недостигащият осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им, със заявлението за пенсиониране, лицето подава и искане за преценка на недостигащ осигурителен стаж.

Недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението.

Ако лицето е закупило осигурителен стаж за период на обучение по-малък от 5 г., има право да внесе осигурителни вноски за разликата до 5 години.

Времето, за което са внесени осигурителни вноски, се установява въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ.

Длъжностно лице издава удостоверение за закупения недостигащ стаж.

При закупуване на осигурителен стаж и при двата случая, вноските са изцяло за сметка на лицето.

Изчисляват се към датата на внасянето им и са в размера, определен за фонд Пенсии , изчислен върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица , определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба № Н-13, лицето, което внася осигурителни вноски при закупуване на стаж, първо подава в НАП декларация образец № 8 , съгласно приложение № 6 от същата наредба.

В декларацията се вписват имената на лицето по документ за самоличност, ЕГН / ЛН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП и сумата на вноската. След това заплаща осигурителните вноски по банков път.

Времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория.

Данъчни облекчения за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Съгласно чл. 20 от ЗДДФЛ, годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ се намалява с направените през годината вноски за закупуване на осигурителен стаж по чл. 9а от КСО.

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения

Данъчното облекчение може да се използва по два начина:

  • с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – в този случай, данъчното облекчение се ползва, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация;

  • чрез работодателя по основното трудово правоотношение при определянето на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения – в този случай, работникът или служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година копия на документите, удостоверяващи направените вноски, както и писмена декларация, че към момента на подаването й, работникът/служителят няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

В случаите, когато данъчното облекчение се ползва чрез работодателя, не е необходимо сумите за направените от лицето лични осигурителни вноски по чл. 9а от КСО да са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудовото правоотношение.

Това е съществена разлика в сравнение с реда за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане и на данъчното облекчение за дарения.

Когато данъчното облекчение е ползвано чрез работодателя по основното трудово правоотношение в пълен размер по реда на чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ, но физическото лице е задължено да подаде и годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година, в нея няма да попълва съответната част за ползване на данъчното облекчение, а отбелязва това обстоятелство в първата таблица от Приложение № 10.

Прилагане на данъчните облекчения в софтуер за заплати Плюс Минус

След като работодателят по основно трудово правоотношение получи от служителя копия на документите за направените вноски и декларация за липса на публични задължения, може да намали данъчната основа на работника при годишното данъчно изравняване и да му възстанови сумата на данъчното облекчение.

Прилагане на данъчните облекчения в софтуер за заплати Плюс Минус

Прилагане на данъчните облекчения в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус това става от меню Операции / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ.

След извеждане на операцията, сумата на направените вноски се попълва в колона Лични вноски за осиг. стаж при пенсиониране чл.20 ЗДДФЛ.

Програмата пресмята сумата за възстановяване в колона Данък за внасяне/възстановяване по реда на чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ.

За да се запишат данните, в настройките се включва отметка Запис въведени данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения и се избира бутон Запиши.

Така записани, данните от облекчението ще се изведат при следващо извеждане на операцията за изравняване, ще се попълнят в служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ и ще се изведат в екран Заплати.

Сумата за възстановяване се извежда в перо 220 с отрицателен знак в екран Заплати.

Необходимо е заплатата за служителя да се презапише.

При подаване на данъка за месеца с облекчението, в Декларация обр. 6 за вид се избира Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

Закупуване на осигурителен стаж

Данъчни облекчения за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Прилагане на данъчните облекчения в софтуер за заплати Плюс Минус