Експорт на файл за електронно банкиране за плащания към доставчици

Публикувано на: 2024-03-29

Независимо дали става въпрос за малка или голяма компания, за да се запазят добрите търговски взаимоотношения между партньорите, важно условие е плащанията към доставчици да бъдат извършвани в срок.

Когато се работи с много на брой доставчици и документи организирането на плащанията може да се усложни.

В счетоводен софтуер Плюс Минус има възможност за запис на файл с платежни нареждания за електронно банкиране, в който могат да бъдат включени неплатени / частично неплатени фактури за покупки и други документи от доставчици. Файлът се записва от операция Журнал на документите.

Тази опция спомага за оптимизирането на плащанията към доставчици – може да се задават допълнителни филтри по дата на документ, падеж, партньор, сума и др., има възможност и да бъдат записвани обобщени платежни нареждания по доставчици.

Предварителни настройки

За преводи в лева в операция Аналитични признаци за доставчиците, за които ще се записва файл с платежни нареждания, трябва да се попълнят значенията на параметри: БАНКА, BIC и IBAN.

За някои формати на банки относно валутните преводи задължително трябва да са попълнени в допълнителните данни на фирмата, наредител на преводите, и параметрите на друг език (английски).

Също така в екран Аналитични признаци на латиница трябва да са въведени наименованията на доставчиците, както и значенията на следните параметри: ГРАД, АДРЕС, БАНКА, КЛОН, ДЪРЖАВА, БАНКААДРЕС, БАНКАГРАД, БАНКАДЪРЖАВА. Трябва да са попълнени и BIC и IBAN.

Файлът, който ще се импортира в банката, може да бъде генериран по следния начин:

- Отваря се операция Журнал на документите и се избира бутон Печат;

- В екран Отчет по Журнал на документите се задават необходимите филтри – период, тип документ, партньор и др. и се включва отметка Само неплатените;

За валутни преводи след като се включи отметка Само неплатените е необходимо от раздел Настройки да се включат и отметки: Валутна сума, Валута, Курс, Платено вал. и Неплатено вал.

- Избира се бутон Изведи и в помощното меню към справката се добавят раздели Филтри (при вид извеждане по хронология) и Експорт на платежни нареждания за електронно банкиране;

- В раздел Филтри могат да бъдат зададени допълнителни филтри към справката - с бутон + се добавят създадените филтри и за да се приложат се избира бутон Приложи Филтри;

- В раздел Експорт на платежни нареждания за електронно банкиране се отварят допълнителни полета за настройки. В поле Банка от падащото меню се избира банката от която ще се нареждат преводи и форматът на файла. Форматът на файла може да е XML, TXT, MT103 и др. В поле Банкова сметка се избира аналитичният признак на банковата сметка. Полета IBAN, BIC и Банка се зареждат автоматично, ако предварително са записани данните в аналитичния признак на банковата сметка. При включена отметка Обобщени платежни нареждания по доставчици във файла се записват обобщени суми по неплатени документи по доставчици;

- Ако е нужно някои от документите да не се записват във файла, то на екрана трябва да се изключи отметката, която се намира в началото на реда на всеки документ;

- Накрая се избира бутон Експорт файл за електронно банкиране. Файлът се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка exports / ebank-payments.

Ако за някои от партньорите няма попълнени данни за банкова сметка в екран Аналитични признаци, то програмата ще изведе съобщение и данните от техните документи няма да бъдат записани във файла.

Подробно описание на работата с операциите може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или след отварянето им и избор на клавиш F1.