Публикувано на: 2017-03-30

С последните промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, считано от 01.04.2017 в попълването на Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  се въвежда нов код:  Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където е работното място на лицето.

ЕКАТТЕ е съкратено наименование на Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици . Той се поддържа от Националния статистически институт /НСИ/ съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ по силата на чл. 37, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България /ЗАТУРБ/

Важни особености:

  • Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно на­ селено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код „00000“
  • В софтуер за заплати Плюс Минус при въвеждането на Трудов договор след 01.04.2017 следва да се избере код по ЕКАТТЕ . Аналогично на избора на код НКПД, това става чрез двойно щракане на мишката в поле  код по ЕКАТТЕ  . Отваря се списък и чрез филтър за по-лесно търсене  се избира съответния код.
  • Допълнително споразумение се подава в НАП и при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване
  • В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят ще трябва да изпрати  уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори. Уведомление ще се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането

Въвеждане на ЕКАТТЕ на наличния персонал. Кодът по ЕКАТТЕ на наличния персонал може да стане по 2 начина:

- ръчно - в картона на служителя , в раздел Трудов договор

- автоматично - Операции/Служебни/ТРЗ – Автоматично задаване на код ЕКАТТЕ. Кодът се записва ръчно и се натиска бутон  Автоматично задаване на код ЕКАТТЕ. Чрез избор на отдел  може да зададе код само за Само за отдел:избран отдел

Автоматично генериране на уведомления с данните за кода по ЕКАТТЕ на трудови договори преди 01.04.2017. Това става по следната последователност:

  1. Избира се от Операции/ Уведомления за трудови договори- бутон Изведи
  2. Натиска се бутон Декл. код ЕКАТТЕ на ТД , сключени преди 01.04.2017.
  3. Програмата извежда данните на наличните към датата на генериране служители
  4. Като основание на договора се зарежда основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, а за дата на сключване се попълва 1.04.2017 г.
  5. За Запис на файла се натиска бутон Запиши.
  6. Файлът се записва с наименование txt в папка NAP/UvedTD в главната директория на програмата