Публикувано на: 2015-08-12

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. се създаде чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден.

Важни моменти при отчитане на този вид договори в софтуер за заплати:

- Работодателят следва да бъде регистриран земеделски стопанин.

- Може да се използва за професии, неизискващи специална квалификация в основна икономическа дейност  „Растениевъдство“ – само за ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят.

- За този вид договори не следва да се подава уведомление по чл. 62 ал. 3 от КТ

- За да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения образец с Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труд.

- Трудовото възнаграждение е в размер не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за дейността

- Трудовите договори трябва предварително да бъдат заверени от Дирекция Инспекция по труда по местонахождение на земеделския имот.

- Заверката на образците се извършва срещу представени от работодателя – регистриран земеделски стопанин платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие” и справка по чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

- Не е допустимо преди заверката в Трудовия договор да се вписват данни за работника, както и  да се премахват клаузи от образеца на трудовия договор. Допуска се да бъдат попълнени на машина образците на договора в частта, съдържаща данни за работодателя и в частта, включваща предмета на договора

- Работодателят - регистриран земеделски стопанин, попълва преди започването на работа заверените образци, като посочва личните данни на работника, характера и мястото на работа, дневното трудово възнаграждение, начало и край на работния ден.

- След приключване на работния ден работодателят попълва разписката – част от образеца на трудовия договор, като посочва размера на полученото дневно възнаграждение, личните осигурителни вноски, данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, определя разликата между тях и я изплаща на работника на същата дата.

- Работодателите – регистрирани земеделски стопани могат да използват образците на трудови договори до края на календарната година, за която са заверени от съответната дирекция „Инспекция по труда“.