Публикувано на: 2013-08-05

Съгласно Чл. 38 ,ал.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за лицата, които са работили при непълно работно време, осигурителният стаж се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.

При тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време, като осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време.

Времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените отпуски по Кодекса на труда или по други закони се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на работното време;

Съгласно чл. 38 ал. 3 т.6  времето на отпуските за бременност, раждане и осиновяване, както и за отглеждане на дете, в размерите, определени в Кодекса на труда**,** се зачитат изцяло, независимо от продължителността на работното време.

Това правило трябва да бъде съобразено при попълването на Д1, позиция 5 на т.16 „Дни в осигуряване –общо“/попълва се дневно работно време в часове/- необходимо е да се попълни 8 часа, независимо, че лицето е назначено на по-малка продължителност.

В софтуер за заплати Плюс Минус това наѝ-лесно би могло да стане с новата опция Клониране на служител:

Например: Лице е назначено на 4 часов работен ден на основен трудов договор. Осигурено е за всички осигурителни рискове, и за това време са внесени осигурителни вноски. От 20.08 излиза в отпуск за бременност и раждане.  За месец Август трябва да подадем следните данни:

От 01.08 до 19.08 – позиция 5 на т.16  „Дни в осигуряване –общо“/попълва се дневно работно време в часове/ - ** 4**

От 20.08  до края на  отпуската за бременност и раждане – позиция 5 на т.16  „Дни в осигуряване –общо“/попълва се дневно работно време в часове/ - ** 8**

Стъпваме върху основния картон и избираме Операции/Клониране на служител.

Дата на промяна: попълваме 20.08.2013 и натискаме бутон Клониране.

Променяме работното време в новия картон от 4 на 8.

Минаваме през автоматично начисляване на заплати.

По този начин лицето ще влезе в Д1 на два реда  и точка 16 ще изглежда така:

11384 , в т.16.1 „Отработени и други дни с ОВ“ – 13 работни дни и т.15 Ден, в коѝто осигуряването е прекратено – „19“/19.08.2013/

10988, в т. 16.2 „Дни във временна нетрудоспособност“ 9 работни дни и т. 14 Ден, от коѝто осигуряването е възникнало – „20“ /20.08.2013/

Ако лицето се върне на работа и работното време продължи да е 4 часа, ще се направи ново клониране по описания по-горе начин.