Публикувано на: 2013-08-13

Съгласно чл.9 ал.8 от Наредба Н-8 при прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност , както и при промяна на осигурителния доход- самоосигуряващите се лица, подали декларация с попълнен код за вид осигурен 22 или 23, подават коригиращи декларации със същия код за вид осигурен.

В декларация обр. № 1 за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, се попълва  съответния код за вид осигурен (22 или 23) и код „Корекция”, в т. 15 (последния ден в осигуряване) от декларацията се попълва ден, в който осигуряването е прекъснато/прекратено.

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и е подало до 25 февруари един брой декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 22 и данните за месец януари.

Считано от 15 август лицето прекъсва трудова дейност в качеството си на самоосигуряващо се лице и спира да се осигурява. В срок до 25 септември подава декларация обр. № 1 за месец август - с попълнени код за корекция „К”; код за вид осигурен – 22; ден, от който осигуряването е прекратено – 14 (в полето на точка 15); попълнени полетата на точки 16; 16.1; 21 и процент осигурителна вноска за фонд пенсии.

В софтуер за заплати Плюс Минус

За да се въведе код корекция на лице с вид осигурен 22 се прави следното:

 1. В картона на лицето посочваме дата на напускане 14.08.2013 и натискаме бутон Запиши.
 2. Минаваме през автоматично начисляване.
 3. По този начин Програмата автоматично ще изчисли Осигурителния доход за периода до 14.08.2013 и в поле 16.1 ще се запишат 10 дни.
 4. В полето на точка 15 ще се запише 14

Избираме Операции/Декларации обр. 1 и 6/Деклар. Обр. 1 -Корекция само за маркираните

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и е подало до 25 февруари 1 брой декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 22, данните за месец януари и осигурителен доход 500 лв.

От 1 август до края на годината самоосигуряващото се лице внася осигурителни вноски върху осигурителен доход в размер на 600 лв. В този случай лицето е длъжно да попълни и подаде декларация обр. № 1 за месеци август, с попълнен код корекция „К”, код за вид осигурен 22, дните в осигуряване, осигурителен доход 600 лв. и процент осигурителни вноски за ДОО (и ДЗПО) и здравно осигуряване_._

В софтуер за заплати Плюс Минус

За да се въведе код корекция на лице с вид осигурен 22 се прави следното:

 1. В картона на лицето коригираме посочения доход в СУМА ДОО И СУМА ЗО
 2. Минаваме през автоматично начисляване

Избираме Операции/Декларации обр. 1 и 6/Деклар. Обр. 1 -Корекция само за маркираните

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Осигурявано е по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход. Лицето е подало еднократно декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 23. Считано от 13 август е прекратено осигуряването по трудовото правоотношение.

В срок до 25 септември лицето подава декларация обр. № 1 за месец август с попълнени код „Корекция”,  код за вид осигурен 23, полетата на т. 16, определения осигурителен доход и процентите на осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване.

В софтуер за заплати Плюс Минус

За да се въведе код корекция на лице с вид осигурен 23 се прави следното:

 1. В картона на лицето махаме отметка осигурен на МОД и попълваме сума ДОО и СУМА ЗО
 2. Периодът от 01.08.2013 до 12. 08.2013 въвеждаме с вид отсъствие 27 Неплатен отпуск лице
 3. По този начин програмата ще изчисли осигуровки пропорционално на посочения доход в СУМАДОО и СУМА ЗО за дните от 13.08.2013-до 31.08.2013
 4. Дните от 01.08-до 12.08 ще отидат в позиция 16.4 Дни без осиг. Вноски, зачетени за осиг. Стаж.
 5. Дните от 13.08-до 31.08.2013 ще отидат в позиция 16.1 Отработени и други дни с осигурителни вноски.

Избираме Операции/Декларации обр. 1 и 6/Деклар. Обр. 1 -Корекция само за маркираните

За месец септември и следващите месеци в тази хипотеза декларация обр. № 1 се подава с код за вид осигурен 12 (13).

Пример:

При получаване на доход за полагане на личен труд в дружеството за месеца не се коригира – подадената еднократна декларация обр. № 1 за съдружника. За месеца, за който е изплатено възнаграждението, се подава допълнително декларация обр. № 1 с код за вид осигурен – 90, попълнен в полето на т. 12.

С еднократната декларация обр. № 1 са подадени данните за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване за месеца, за който е изплатено възнаграждението, и с подаването на декларация обр. № 1 с код за вид осигурен – 90 постъпват данни само за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ върху  доходите по § 1, т. 26, буква „и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

В софтуер за заплати Плюс Минус

 1. Създаваме нов картон на лицето с вид осигурен 90
 2. В полето Осн. Заплата попълваме дохода за положения личен труд и натискаме бутон Запиши.
 3. В екран Заплати в перо 232 Самоосигуряване §1,т.26,б.и ЗДДФЛ попълваме полагащата се за месеца сума на личните осигуровки за ДОО, ДЗПО и ЗО и натискаме бутон Запиши

По този начин  облагаемата сума ще бъде намалена с платените лични осигуровки и в Д1 ще постъпят данни  за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ.