Дуална система на обучение

Публикувано на: 2024-03-18

Съгласно чл. 106, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното образование и обучение една от формите за обучение на учениците е обучението чрез работа (дуалната система на обучение). Тази форма на обучение е нормативно регламентирана в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение).

При дуалната система на обучение професионалната квалификация се придобива чрез практическо обучение в реална работна среда при конкретен работодател и обучение в съответното училище (професионална гимназия, училище по изкуствата, спортно училище и др. с изключение на центровете за информация и професионално ориентиране).

Обучението се организира въз основа на партньорство между училището и един или няколко работодатели. В обучението участват ученици, които са навършили 16 години.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Особености при попълване на личния картон

Поле Вид Осигурен – избира се 42 Ученици, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Поле Основна заплата – въвежда се размерът на основното трудово възнаграждение. Съгласно чл. 230, ал. 6 от Кодекс на труда (КТ) учениците в дуалната система на обучение получават възнаграждение в размер: за ХІ клас - не по-малко от два пъти, а за ХІІ клас - не по-малко от три пъти максималния размер на месечната стипендия, определена по реда на чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Поле Раб.седм – избира се броят на работните дни в седмицата. Ако се посочи по-малко от 5, неработните дни се въвеждат от операция Непълна работна седмица.

Поле Раб. време – посочва продължителността на работния ден. За учениците, включени в обучение чрез работа, които не са навършили 18 години работното време е до 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата (чл. 305, ал. 3 от КТ).

Отметка Без ЗО – включва се, в случай че не трябва да се начисляват здравноосигурителни вноски. Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурителните вноски на учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) за времето на обучението са за сметка на държавния бюджет.

Поле Раб.място (код ЕКАТТЕ) – избира се кода на населеното място, където се осъществява практическото обучение на ученика.

Поле Код по НКПД – избира кодът на длъжността, на която е назначен ученика.

Поле Код по КИД – избира кодът на дейността на работодателя.

Трудов договор

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредба №1 между работодателя и ученика, включен в дуална система на обучение се сключва трудов договор на основание чл. 230, ал. 1 от КТ. Трудовият договор трябва да отговаря на условията посочени в глава петнадесета, раздел I от КТ (чл. 301 - 305).

За въвеждане на сключения договор в софтуер за заплати Плюс Минус се използва документ Трудов договор. В поле Основание (отдясно в панела с настройки) се избира 14 Трудов договор по чл. 230 от КТ. Файлът с уведомлението за подаване към НАП се формира от операция Уведомления за трудови договори.

Осигуряване

На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) учениците, които се обучават чрез работа (дуалната система на обучение) са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Осигурителния доход, върху който се дължат вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО) включва полученото брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за длъжността. В сила от 01.01.2024 г. за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) отпада изискването за минималния осигурителен доход (съгласно т. 4 в Забележки към Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024г.).

Здравното осигуряване на учениците включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) за времето на обучението им е за сметка на държавния бюджет (чл. 40, ал. 3, т. 1 от ЗЗО), независимо че във връзка с трудовото им правоотношение възниква основание за здравно осигуряване и по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.

В сила от 01.04.2024 г. дължимите социални и здравноосигурителни вноски за учениците, включени в обучение чрез работата (дуална система на обучение) ще бъдат изцяло за сметка на държавния бюджет (чл. 17а.6 от ЗПОО).

В софтуер за заплати Плюс Минус платежни нареждания за дължимите осигуровки (до април 2024 г.) могат да бъдат изведени от меню Справки / Дължими осигуровки и данък / Параграфи НАП. В Платежните нареждания осигуровките влизат като осигуровки от трудови правоотношения.

Подаване на декларации образец 1 и 6

Данните за осигуряването на учениците, които се обучават чрез работа (дуална система на обучение) се подават периодично в НАП от работодателя чрез декларации образец 1 и 6 с код за вид осигурен 42.

В софтуер за заплати Плюс Минус декларациите се генерират от операция Декларации обр. 1 и обр. 6. В настройките към декларация образец 6 за Вид плащане се посочва Заплати изплатени.

От 01.04.2024 г. работодателя няма да има задължение да подава декларация образец 6 за дължимите социални и здравноосигурителни вноски за учениците, включени в обучение чрез работата (дуална система на обучение).