Публикувано на: 2013-10-22

Данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и по чл. 44 от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Съгласно чл. 43 и 44  от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност или наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска деѝност или наем, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 Сметка за изплатени суми и Служебна бележка, които предоставя на лицето, придобило дохода.

Данъкът, който те са задължени да удържат е в размер на 10% и се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Съгласно чл. 65 ал.12  за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.

В софтуер за заплати Плюс Минус когато датата на Сметката за изплатени суми е през четвъртото тримесечие на годината, се попълват само редове 1, 5, 6 и 9 на самата сметка. Това се отнася и когато в полетата за период от ….до…… е записан период, с месец различен от датата на самата сметка. Например датата на СИС е 10.10.2013, а в период от..до … е записано 01.09.13-30.09.13, или няколко месеца: 01.09.13-31.10.13. Това е така, защото независимо за коѝ период се отнася,  задължението за внасяне на авансовия данък за доходи от друга стопанска деѝност или наем възниква при придобиването на дохода.

Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването им - в срок до 15 април на следващата година. Тя може да бъде изведена както към всяка издадена СИС, така и за цялата година. В първия случаѝ това става от бутон Служебна бележка към СИС. Във втория от иконката СБ от главния панел с бутони.

Предприятието не подава декларация по чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ.

Предприятието включва изплатения доход за четвъртото тримесечие в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. 2014 г.

Окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ с изключение на данъка, посочен в т. 3 и 4

Това са доходи, начислени:

в полза на чуждестранни физически лица :  обезщетения за пропуснати ползи и неустойки , стипендии за обучение в страната и чужбина, лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг; , доходи от наем,  възнаграждения по договори за франчайз и факторинг, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги, награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия.

В полза на местни и чуждестранни физически лица, а именно: доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки “Живот”, доходи от имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците, доходи от лихви по заеми към кооперацията, предоставени от член-кооператори, доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание.

В софтуер за заплати Плюс Минус ако трябва да се назначи чуждестранно лице по договор за управление ии контрол е необходимо да се направи следното:

-          Въвеждаме лицето с вид осигурен 10 , попълваме размер на Осн. Заплата и Сума ДОО и ЗО

-          В Допълн. параметри слагаме отметка Чужд. Лице

Програмата автоматично изчислява сума на перо 233 Окончателен данък чл. 37 ЗДДФЛ.

Предприятието  подава декларация по чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ.

В софтуер за заплати Плюс Минус е необходимо тя да се изведе от Документи/Декларация по чл.55 ал.1 и сумата  да се попълни ръчно на  ред 2 колона 3.

Предприятието включва изплатения доход за четвъртото тримесечие в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. 2014 г.

**Окончателен данък за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове по 38, ал. 1 от ЗДДФЛ **

С окончателен данък 5% се облагат облагаемите доходи от дивиденти в полза на едноличен търговец,  дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България, местно физическо лице от източник в чужбина.

Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент**.** Данъкът  се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.

Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията. Данъкът  се удържа и внася от предприятието - платец на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.

Предприятието включва изплатения доход за четвъртото тримесечие в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. 2014 г.

Окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи от лихви по депозитни сметки

Подава се от търговски банки – задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите от лихви по депозитни сметки.