Публикувано на: 2013-04-11

До 30.04 е срокът за внасяне на дължимия авансов данък по чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за първото тримесечие на 2013 година.

Съгласно чл. 44 ал.4  от ЗДДФЛ когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.

Последователност на въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

1. Необходимо е в модул ТРЗ да създадем картон на лицето с вид осигурен 14. За по-голямо удобство бихме могли да го въведем в различен отдел- например Наеми.

2. Въвеждане на Сметка за изплатени суми

2.1. Необходимо е да сложим отметка Наем, за да може процентът на  Нормативно признати разходи за дейността  да станат 10%. По този начин точка 5 Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат осигурителни вноски остава  празна.

2.2. Ако лицето ползва облекчение като инвалид, е необходимо да се сложи отметка срещу да Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто: да   не   . В този случаѝ сумата на точка 4 Облагаема част от сумата на ред 3 трябва де се попълни ръчно.

3. Ако плащаме няколко наема наведнъж. Внасянето на авансовия данък зависи от месеца на придобиването му. Ако искаме да внесем и да декларираме авансов данък за първото тримесечие, Сметката за изплатени суми трябва да е с дата месец Март, за да може сумата на данъка да влезе в платежните за месец Март.

3.1   Самата сума може да бъде разпределена по месеци. Например ако трябва са внесем  авансов ДОД върху месечен наем 500 лв.

-  При попълване на СИС пишем периода, за коѝто се отнася сумата:

Период за коѝто се отнася сумата

-  Излиза помощен екран, в коѝто я разпределяме по месеци, намалят се нормативно присъщите разходи и се попълва автоматично Облагаемата сума за всеки месец

-          Потвърждаваме с бутон Избор

**4. **Особености при извеждането на платежните нареждания

Когато платежните се извеждат за месец, който е край на тримесечие /Например 03, 06, 09, 12 /, в екрана за извеждане се появява нова отметка_: Включи ДОД чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за тримесечие._  Чрез нея се обединяват данните за ДОД за първите три месеца

Внимание!

1. Ако авансовият данък по чл. 43 и 44 е бил внасян всеки месец, тази отметка трябва де се изключи и да се влкючи  Включи ДОД чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за текущия месец.

    2. Ако сме използвали една СИС, с която да платим наемите за първите три месеца с посочване на сумите по периоди, при извеждае на платежните нареждания ще излезе съобщение, на което трбява да отговорим с ОК:

**5.  **Извеждане на Декларация по чл.55

Декларацията се извежда от Меню  Документи/Декларация по чл.55 ал. 1.  Периодът на извеждане е посочен по подразбиране. След натискане на бутон Изведи, програмата  посочва , че извеждането на данни е приключило и изчислената стойност  е записана в част IV, ред 1. Към момента  тази декларация може да се подаде на хартиен носител или директно да се попълни в страницата на НАП с ел. подпис.

**6.  **Попълване на Декларация по чл. 73. Изплатените доходи за наем следва да бъдат отбелязани с код 09 Наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

Внимание! За да се случи това е необходимо преди извеждане на справката  в полето Извеждане на данни от да се избере ЗАПИСАНИ ДОКУМЕНТИ

Прочетете интересна информация за нашия софтуер за магазин.