Доставна стойност на стоки при направени разходи по закупуване

Доставната стойност е сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси

Публикувано на: 2022-10-14

Отчитането на стоково-материалните запаси е описано в Национален счетоводен стандарт НСС 2. Според т.4 от него, доставната стойност представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние (материали, продукция, стоки, незавършено производство и др.).

Според т.5.1. от НСС 2, разходи по закупуване на стоки включват:

  • покупната цена
  • вносните мита, такси, невъзстановимите данъци и акцизи
  • разходи по доставка и др.

Разходи по доставка (5.2) са разходите за превози, товарни и разтоварни разходи, монтаж и пробна експлоатация.

Разходите по закупуване на стоки не включват складови разходи за съхранение на стоки, административни и финансови разходи, както и извънредни разходи (т.5.3 от НСС 2).

От цитираните точки от НСС 2 следва, че средната цена / себестойността на артикул се формира като покупната цена плюс вносни мита и такси, невъзстановими данъци и акцизи и разходи по доставка.

В счетоводен и складов софтуер Плюс Минус 7 може да се отрази средна цена на артикули, включваща и разходи за закупуване, по следния начин:

1.Увеличаване на средната цена на артикул, вследствие вносни мита, такси и акцизи

Увеличаване на средна цена на артикул с вносни мита и такси става автоматично с попълване на документ Митническа декларация (тип МД и файл: customsDeclarationImport.pm).

След посочване на стоки и попълване на суми за екотакса, ел.обработка, акциз и митни сборове, автоматично се съставя счетоводна операция с дебит 30#. След запис на документа, средната цена на стоката автоматично се увеличава в АП и екран Склад.

2.Увеличаване на средна цена на артикул при невъзстановим данък за ДДС

Ако лицето е нерегистрирано по ЗДДС, то при покупка, ДДС за него е невъзстановим данък. Във фактури покупка от български доставчик, в колона Цена, такова лице трябва да въвежда цена, която включва ДДС, а от Настройки трябва да е избрано Без право на ДК.

Ако стоката е внос и за нея има митническа декларация (т.1), то в документ Митническа декларация и за платения ДДС се съставя операция с дебит 30#. След запис, средната цена в АП и склад се увеличава.

3.Увеличаване на средна цена на артикул при получена фактура за разходи за доставка

В този случай, във фактурапокупка се използва отметка Транспортни разходи.

Ако за стоките и за разходите за доставка на стоките е получена една обща фактура, то отметка Фактура транспорт трябва да остане изключена.

Ако за разходите за доставка е получена различна фактура от тази за стоки, отметка Фактура транспорт се включва и от раздел Зареждане на документ се зарежда фактурата за стоки.

Съставят се счетоводни операции автоматично. След запис на фактурата, средната цена на артикулите включва разходите за доставка.

Разгледайте: счетоводен софтуер.

Увеличаване на средната цена на артикул, вследствие вносни мита, такси и акцизи

Увеличаване на средна цена на артикул при невъзстановим данък за ДДС

Увеличаване на средна цена на артикул при получена фактура за разходи за доставка