Въвеждане на доставки на стоки по приложение № 2 от ЗДДС в Плюс Минус

При доставки на стоки или услуги по приложение №2 от ЗДДС е налице режим обратно начисляване, по който данъкът е изискуем от получателя, регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Публикувано на: 2023-02-13

В общия случай при облагаема доставка на стоки и / или услуги, данъкът е изискуем от доставчика по сделката и следва да бъде внесен в предвидените от ЗДДС срокове.

Това правило не важи в пълна степен за доставките на стоки или услуги по приложение № 2 от ЗДДС. При тези доставки е налице режим обратно начисляване , по който данъкът е изискуем от получателя , регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Механизмът за обратно начисляване не се прилага за доставки на стоки и услуги по приложение № 2, по които са налице условията за вътреобщностна доставка (ВОД), вътреобщностно придобиване (ВОП), тристранни операции, внос и износ.

В сила от 01.01.2023 г. обратно начисляване не се прилага и за доставки на стоки и услуги по част I на приложение № 2, по които получатели са държавата и държавните и местните органи.

Документирането и отчитането на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 от ЗДДС са уредени в глава 19а на ЗДДС и в раздел IIIа на ППЗДДС.

Документиране и отчитане в счетоводен софтуер и складов софтуер Плюс Минус

1. Продажба на стоки и услуги

Когато доставчикът е данъчно задължено лице (независимо дали е регистрирано или нерегистрирано по ЗДДС) и получател по доставката е данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС, доставчикът документира доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 от ЗДДС като издава фактура, в която като основание за неначисляване на данък се посочва обратно начисляване чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.

Всчетоводен и складов софтуер Плюс Минус за документиране на този вид доставка се използва Фактура продажба (тип -ФЕ и файл invoicem.pm). При издаване на документа за тип на сделката от падащото меню в поле Данък се избира:

 • Д-ки по прил. № 2, част I от ЗДДС – за доставка по част I от приложение № 2. В поле Основание за начисляване или неначисляване на данъка автоматично се зарежда текст: Обратно начисляване - чл.163а, ал.2 от ЗДДС; Приложение 2 към глава деветнадесета “а”, Част I.

 • Д-ки по прил. № 2, част II от ЗДДС – за доставка по част II от приложение № 2. В поле Основание за начисляване или неначисляване на данъка автоматично се зарежда текст: Обратно начисляване - чл.163а, ал.2 от ЗДДС; Приложение 2 към глава деветнадесета “а”, Част II.

Въведеният по този начин документ Фактура продажба се отразява в Дневник за продажбите както следва:

 • в колона 8а Доставка по чл.163а от ЗДДС се посочва код 01 за доставка по част I на приложение № 2 от ЗДДС или код 02 за доставка по част II на приложение № 2 от ЗДДС;

 • данъчната основа на тези доставки се посочва в колона 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона 11 - Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната.

 • колона 10 и колона 12 не се попълват (съгласно чл. 97а, ал. 3 от ППЗДДС).

2. Покупка на стоки и услуги

Редът за документиране на покупката на стоки и услугипо приложение № 2 от ЗДДС е различен в зависимост от това дали доставчикът е данъчно задължено лице или е физическо лице, което не е данъчно задължено.

2.1. Покупка от доставчик данъчно задължено лице

Когато доставчикът е данъчно задължено лице за документиране на придобиване на стоки и услуги по приложение № 2 от получателя в счетоводен и складов софтуер Плюс Минус се използват:

 • Фактура покупка (тип +ФЕ и файл invoicep.pm) – за з априхождаване на стоките и услугите.Въвеждат се данните от получената фактура (доставчик, стоки и др.) и от падащото меню Данък се избира Прил.2-I или Прил.2-II , в зависимост от това в коя част на приложението са стоките, обект на покупка.

Така въведената фактура или известие към нея се отразява в Дневника за покупките като се попълватсамо колони от 1 до 8а.

 • Протокол по чл. 117 от ЗДДС (тип -П и файл protocolES1.pm) – за начисляване на ДДС. Съставя се отделен протокол за всяка покупка не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Ако при въвеждане на фактурата покупка се включи отметка Протокол по чл. 117, след като бъде записана автоматично ще се стартира документ Протокол по чл. 117, попълнен с нейните данни.

Друг вариант за въвеждане е протоколът да се стартира от екран Документи (F4) и от раздел Зареждане на документ да се извика предварително запомнената фактура. Доставчикът и артикулите заедно с количествата и стойностите се зареждат автоматично.

В поле Данък от падащото меню се избира основание Доставки по чл. 82, ал. 2-6.

Ако сделката е с право на частичен данъчен кредит или без право на данъчен кредит, това се избира от поле Избор ЧДК / Без ДК като ръчно се попълват съответните данъчни основи.

Въведеният Протокол се отразява в дневниците по ДДС както следва:

В Дневник продажби :

 • данъчната основа – в колона 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и** колона 14** – ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2-6 ЗДДС;
 • начисления данък – в колона 10 - Всичко начислен ДДС и колона 15 - Начислен ДДС за ВОП и доставки по к. 14.

В Дневник покупки :

 • данъчната основа – в колона 9 - ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 6 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък или колона 10 - ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 6 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит или колона 12 - ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 6 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит.

 • данъчния кредит – в колона 11 -ДДС с право на пълен данъчен кредит или колона 13 - ДДС с право на частичен данъчен кредит.

  2.2. Покупка от доставчик данъчно незадължено физическо лице

За документиране на придобиването на стоки и услуги по приложение № 2 от ЗДДС от получателя , когато доставчиците са физически лица, които не са данъчно задължени, в счетоводен и складов софтуер Плюс Минус се използват:

 • Покупко-изплащателна сметка (тип -ПИС и файл pokupkoIzplSm.pm) – за заприхождаване на стокитепо част I на Приложение № 2 от ЗДДС и начисляване на окончателен данък по чл. 38, ал. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Документът не участва в дневниците по ДДС.

 • Протокол за покупка на стоки без документ (тип ПП и файл prtcl7.pm) – за заприхождаване на стоките и услугите по част II на Приложение № 2 от ЗДДС. Документът не се включва в дневниците по ДДС.

 • Протокол по чл. 117 от ЗДДС (тип -П и файл ProtokolES1.xls) – за н ачисляване на ДДС. Създава се общ протокол за всички доставки, за които данъка е станал изискуем през съответния данъчен период. Протоколът се издава на последния ден на данъчния период. В поле Данък се избира основание Начисляване съгл. чл.163б, ал.1, т.2 от ЗДДС.

Важно! Когато обект на покупката са стоки по част II на приложение № 2 от ЗДДС, задължително се посочват наименованието и идентификационният номер по чл. 84 от ДОПК на доставчика по сделката. В този случай протоколът се издава за общия размер на всички доставки през данъчния период, но поотделно за всеки един доставчик.

Протоколът се отразява в дневниците по ДДС както следва:

В Дневник продажби :

 • данъчната основа – в колона 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона 14 – ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2-6 ЗДДС;
 • начисления данък – в колона 10 - Всичко начислен ДДС и колона 15 - Начислен ДДС за ВОП и доставки по к. 14.

В Дневник покупки :

 • данъчната основа – в колона 9, колона 10 или колона 12 в зависимост от правото на данъчен кредит (без право, право на приспадане на пълен данъчен кредит или право на приспадане на частичен данъчен кредит).

 • данъчния кредит – в колона 11 - ДДС с право на пълен данъчен кредит или колона 13 - ДДС с право на частичен данъчен кредит.