Публикувано на: 2011-06-01

Стоките и услугите в Приложение № 2 към глава деветнадесета “а”  от ЗДДС са: 1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 4.

I. Документиране в счетоводен софтуер и складов софтуер Плюс Минус на доставките на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, както и на доставките на услуги по техния добив, обработка и преработка. В счетоводен и складов софтуер Плюс Минус за документиране на този вид доставка се използва Фактура продажба /тип -ФЕ и файл invoicem.pm/. Съгласно указание на НАП (Указание относно документиране на доставки на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 “а” от ЗДДС), “…фактурите издадени от доставчика, с които са документирани доставките на стоки и услуги  по приложение № 2 към глава 19 “а” от ЗДДС следва да намерят отражение в регистъра “Дневник за продажбите” както следва: данъчната основа на тези доставки се посочва в колона 11 и - като за начислен ДДС за същите доставки в колона 12 не се посочва стойност и - като общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС в колона 9 се посочва данъчната основа на тази доставка.”

Забележка: *Колона 11 – Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. Доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната. *Колона 12 – Начислен ДДС 20%. *Колона 9 – Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС. II. Покупка на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 “а” от ЗДДС когато доставчикът е данъчно задължено лице. В счетоводен и складов софтуер Плюс Минус за документиране на придобиване на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 “а” от ЗДДС се използва: 1. Фактура покупка с ТО /тип +ФЕ и файл invoicep.pm/ - за заприхождаване на отпадъците. При запомняне на фактурата трябва от падащото меню Тип на сделката да се избере „Без право на данъчен кредит  и да се махне отметката „Влиза   в дневника по ДДС. 2. Протокол по чл.117 от ЗДДС /тип -П и файл protocolES1.pm/ - за начисляване на ДДС за всяка покупка по отделно . Протокола се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, като от поле „По документ/и - Insert  се извика предварително запомнената фактура. Доставчика и артикулите заедно с количествата и стойностите се зареждат автоматично. В поле Основание за начисляване  на данъка трябва да се избере   основанието „доставки по чл. 82, ал. 2-5 и  F8 за запис на протокола. Така въведения Протокол се отразява в Дневник за продажбите и в Дневник за покупките: - В дневника за продажбите - в колона № 14 размера на данъчната основа и в колона № 15 размера на дължимия данък по ставка 20%. Протоколите ще намерят отражение в колона № 9 общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона № 10 всичко начислен ДДС. - В дневника за покупките - в колони № 9, 10 и 12 размера на данъчната основа (в зависимост от правото на данъчен кредит -без право, право на приспадане на пълен данъчен кредит или право на приспадане на частичен данъчен кредит) и съответно в колони № 11 и 13 размера на данъка.

Забележка: Дневник за продажбите *Колона 14 – Данъчна основа на получените доставки по чл. 82, ал. 2-5. *Колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и  получените доставки по чл. 82, ал. 2-5. Дневник за покупките *Колона 9 – Данъчна основа и данък на получените доставки ВОП, чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС и внос  без право на данъчен кредит. *Колона 10 – Данъчна основа и данък на получените доставки ВОП, чл. 82, ал. 2-5, внос, чл. 69, ал.2 от ЗДДС с право на данъчен кредит. *Колона 12 – Данъчна основа и данък на получените доставки ВОП, чл. 82, ал. 2-5, внос, чл. 69, ал.2 от ЗДДС с право на частичен данъчен кредит. *Колона 11 – ДДС 20% с право на данъчен кредит. *Колона 13 – ДДС с право на частичен данъчен кредит. В дневника за покупките се отразяват само протоколите, с които е начислен данъка, без да се отразяват фактурите издадени от доставчика. Трябва да се има предвид , че за начисления от общината данък не възниква право на приспадане на данъчен кредит. Това е така, тъй като закупените стоки (отпадъци) или услуги по приложение №2 от ЗДДС не се използват за извършване на облагаеми доставки от общината. Общината осъществява дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, за които лицата-собственици на имотите, а при учредено вещно право на ползване- ползвателите, заплащат такса битови отпадъци. За тези си дейности общината не е данъчно задължено лице и действа в качеството си на орган на местна власт съгласно разпоредбата на чл.З, ал.5 от ЗДДС. В тази връзка стоките и услугите по Приложение №2, които общината закупува се използват за дейности извън рамките на икономическата дейност на съответната община, във връзка с което на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС за данъка, който общината сама си начислява по реда на специалната схема не възниква право на приспадане на данъчен кредит. В този случа в Протокола трябва да се избере от падащото меню „Без право на данъчен кредит“.

III. Покупка на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 “а” от ЗДДС когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени. В този случай, в счетоводен и складов софтуер Плюс Минус за документиране на придобиване на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 “а” от ЗДДС се използва: 1. Покупко - изплащателна сметка /тип -ПИ и файл pokupkoIzplSm.pm/ - за заприхождаване на отпадъците и начисляване на окончателен данък по чл. 38, ал. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). 2. Протокол по чл.117 от ЗДДС /тип -П и файл protocolES1.pm/ - за начисляване на ДДС . В този случай, когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на общ протокол за всички доставки, за които данъка е станал изискуем през съответния данъчне период. Протоколът се издава на последния ден на данъчния период.