Документиране на доставките по режими за обслужване на едно гише (OSS)

Публикувано на: 2021-07-01

  1. Документиране на доставките, за които се прилага режим за облагане на ДДС обслужване на едно гише

Съгласно разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност за отчитането на доставките по специалните режими не се предвижда задължително изискване към доставчика да издава фактура. Ако доставчикът реши да издаде фактура, се прилагат правилата на държавата членка по идентификация.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за документиране на доставките по режими OSS са предвидени два документа:

  • Касови продажби OSS (с тип КПСР и файл cashsalesr.pm);
  • Фактура продажба OSS (с тип –ФЕСР и име на файл invoiceOSS.pm).

Документите се добавят в екран Документи (F4) с посочените тип и файл. Подробна информация за работа с документите може да бъде намерена в помощната инфрмация към тях, която се стартира с клавиш F1.

В тези документи данъчно задължените лица (онлайн търговците, търговци, които управляват електронните интерфейси и др.), регистрирани по специалните режими за обслужване на едно гише (OSS) отчитат само:

  • доставки на услуги , по които получатели са крайни клиенти (данъчно незадължени лица) и мястото на изпълнение е в държава членка, в която доставчика няма място на стопанска дейност или постоянен обект;
  • доставки на стоки , които се изпращат / превозват от една държава членка и транспорта завършва в друга държава членка и получатели са крайни клиенти;
  • доставки на стоки, които са вътрешни (т.е. доставки, при които превозът / изпращането на стоките започва и завършва в една и съща държава членка)и по които електронния интерфейс (установен във или извън ЕС) е считан за доставчик субект.

В документите се прилага данъчната ставка на ДДС на държавата членка, до която се изпращат / транспортират стоки или се извършват услугите и задължително се указва кода на услугата / стоката.

Важно! Ако данъчно задълженото лице извършва доставки по режима и от постоянни обекти в държави членки, различни от държавата членка по идентификация, обекта задължитено се посочва в поле Постоянен обект и неговия идентификационния номер за целите на ДДС се въвежда в поле ИНДДС на обекта / ИНДДСПО.

С документите по режима OSS се отчита размера на ДДС за всяка конкретната доставка и могат да се следят задълженията на клиентите. След получаване на плащане по доставката в програмата задължително трябва да се запише платежен документ – приходен касов ордер, банка и др.

Важно! Лицата, регистрирани на основание чл. 154 и 156 от ЗДДС, не отразяват в дневника за продажбите и националната справка-декларация издадените данъчни документи във връзка с извършените доставки на стоки и / или услуги, за които прилагат режимите. Информацията, въведена с документите Касови продажби OSS и / или Фактура продажба OSS, се отразява само в справките-декларации по режимите OSS и в електронния регистър.

  1. Документиране на доставки, за които не се прилага режима

Ако данъчно задължените лица са регистрирани само на основание чл. 156 от ЗДДС за извършените доставки на стоки и / или услуги, с място на изпълнение на територията на страната, нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури. В този случай като основание за неначисляване на данъка във фактурата се записва чл. 55б от ППЗДДС.

Ако данъчно задължените лица освен по специалните режими имат и регистрация по ДДС задължителна (чл. 96 от ЗДДС)или по избор (чл. 100 от ЗДДС), доставките извън режима се декларират по общия ред и се отчитат в националната справка-декарация.

В Плюс Минус за документиране на доставките, за които не се прилага режима се използват документи Фактура продажба (с тип -ФЕ и файл invoicem.pm), Касови продажби (с тип КП и файл cashsale.pm), Касова бележка (с тип КБ и файл cashbel.pm).

Когато данъчно задълженото лице е регистрирано само на основание чл. 156 от ЗДДС във Фактура продажба от падащото меню в поле Основание за начисляване или неначисляване на данъка на лицето задължително се избира чл. 55б от ППЗДДС.