Документиране и отчитане на извънредния труд в Плюс Минус

Публикувано на: 2024-06-10

Съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) извънреден е трудът, който се полага извън регламентираното работно време на работника или служителя и е по разпореждане или със знанието и съгласието на работодателя или на съответния ръководител.

По принцип извънредният труд е забранен от Кодекса на труда. Полагането му се допуска само по изключение в случаите изброени в чл. 144 от КТ.

Извънреден труд не може да се възлага на лица под 18 години и на бременни служителки, а на майки с деца до 6-годишна възраст, на трудоустроени лица и на работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството само срещу писмено съгласие.

Ако не са спазени правилата на трудовото законодателство описани в Кодекса на труда или друг нормативен акт, служителят може мотивирано в писмена форма да откаже полагането на извънредния труд.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Документиране

Извънредният труд се възлага със заповед на работодателя, за която работникът следва да е уведомен поне 24 часа по-рано.

За въвеждане на заповедта в софтуер за заплати Плюс Минус се използва документ Заповед за извънреден труд (меню Документи / Декларации и заповеди).

Основните стъпки при попълване на документа са следните:

  • Избира се вид на персонала, за който ще се издава заповедта – за всички служители, само за служителите от избран отдел или за конкретен служител;
  • Задава се периода, за който ще се полага извънредния труд – от календара в полета се избира начална и крайна дата на периода.

Ако посоченият период обхваща едновременно работни, почивни и / или празнични дни, за всеки отделен вид период се записва отделна заповед.

  • Задава се часовият диапазон на полагане на извънредния труд – ръчно се въвежда начален и краен час във формат чч:мм;
  • Избира се вида на периода – работни, почивни или празнични дни;
  • Избира се бутон Добави – зададените данни се добавят в раздел Списък на служителите за извънреден труд, откъдето при необходимост могат да бъде изтрити. За да бъде добавена нова информация, преди извеждането на заповедта се изпълняват отново горепосочените стъпки.
  • Избира се бутон Печат – на екран се визуализира бланката на заповедта, която може да бъде прегледана и разпечатана.

Ако заповедта се издава за цялата фирма или за отдел и към документа трябва да се генерира поименен списък на служителите, преди избор на бутон Печат се включва отметка Списък с персонала.

  • С избор на бутон Запис документът се записва в базата и може да бъде повторно отворен за промяна от меню Справки / Личен състав / Издадени документи.

Добавяне на положените часове

За въвеждане на положените часове извънреден труд в софтуер за заплати Плюс Минус са определени следните пера от фиша с начисленията (екран Заплати):

104 Ивънреден труд през раб.дни

129 Ивънреден труд през почив.дни

131 Ивънреден труд през празници

Часовете извънреден труд се добавят по следния начин:

  • При подневно отчитане – ръчно в колона Дни,Час.,% на реда със съответното перо;
  • При сумирано отчитане – автоматично от операция Изравняване на работното време при сумирано изчисляване. По подразбиране часовете се записват на перо 104 Извънреден труд през раб.дни.

На база въведените часове и съгласно чл. 262 от КТ програмата автоматично изчислява сумата за доплащането. След запис на заплатите за месеца сумата ще се изведе в справките в модул Заплати (Ведомост за заплати, Фишове за заплати и др.).

Подробна информация за изчисляването на сумата за доплащане може да бъде намерена в раздел Блог – статия Заплащане на празнични дни и извънреден труд при сумирано и при подневно заплащане. https://plusminus.com/bg/blog/заплащане-на-празници-и-почивни-дни-при-сумирано-или-подневно-заплащане/.

Отчитане

Положеният от работниците и служителите извънреден труд се въвежда в специална книга. Тя следва да съдържа следните реквизити: трите имена на служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата, размерът на трудовото възнаграждение за положения извънреден труд и денят, определен за почивка по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) .

До 31 януари на следващата календарна година положеният извънреден труд се отчита от работодателя пред Инспекцията по труда чрез образец за отчитане на извънреден труд (достъпен на сайта на Инспекция по труда).

В софтуер за заплати на Плюс Минус необходимата информация за отчитане на положения извънреден труд може да бъде намерена в справка Книга за извънреден труд (меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд).

Информацията в справката се извежда на база на записаните документи Заповед за извънреден труд и начисленията за извънреден труд от пера 104 Извънреден труд през раб.дни, 129 Извънреден труд през почив.дни и 131 Извънреден труд през празници за посочения период.

Справка

Полагането на извънреден труд е ограничено от Кодекса на труда и той не може да надвишава 150 часа годишно за един работник или служител, а с колективен трудов договор може да се уговори и по-голяма продължителност, но не повече от 300 часа годишно.

За следене на положените часове извънреден труд за определен период и броя оставащи до максимално разрешения за една година в софтуер за заплати Плюс Минус се използва справка Справка за извънреден труд (меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд).

Информацията за положения извънреден труд в справката се извежда спрямо записаните часове извънреден труд на пера 104 Извънреден труд през раб.дни, 129 Извънреден труд през почив.дни и 131 Извънреден труд през празници за избрания период.

В справката за максимално допустим размер часове извънреден труд за една година се извежда 150 часа (съгласно чл. 146, ал. 1 от КТ). Ако е сключен колективен трудов договор по чл. 51б и този размер трябва да е по-висок, в настройките преди извеждане се включва отметка Колективен трудов договор по чл. 51б и в празното поле се въвежда максималния размер часове.

Документиране при напускане на служител

Положеният извънреден труд се зачита за осигурителен стаж.

При прекратяване на трудовото правоотношение със служител положил извънреден труд задължително се издава удостоверение - образец УП-3. В удостоверението се посочват поотделно осигурителния стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

В софтуер за заплати на Плюс Минус удостоверение УП-3 се стартира от меню Документи / Служебни бележки и удостоверения като преди това от дървото с персонала се избира служителя, за който ще се издава. След извеждане на документа на отделни редове по периоди и видове се показват положените часове извънреден труд.

Документът може да бъде отпечатан чрез избор на бутон Печат или експортиран в Excel чрез избор на бутон Експорт Excel.