Документиране на доставка на услуги по чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС в Плюс Минус

При доставки на услуги по чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС е налице режим обратно начисляване, по който данъкът е изискуем от получателя.

Публикувано на: 2023-08-07

Документиране на доставка на услуги по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС в Плюс Минус

В общия случай при облагаема доставка на стоки и / или услуги, данъкът е изискуем от доставчика по сделката, но съществуват и изключения от това правило.

Такъв е случая при доставки на услуги по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, при които е налице режим обратно начисляване , по който данъкът е изискуем от получателя , данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС.

Доставка на услуги по чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС 1

Доставка на услуги по чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС 1

За да се приложи механизма за обратно начисляване трябва да са налице едновременно следните условия:

  • доставчикът на услугата да е данъчно задължено лице, което не е установено в страната;

  • доставката да е облагаема и да е с място на изпълнение в страната.

За начисляване на данъка получателя по доставката на услугата издава протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

Пример:

Българска фирма X, регистрирана по ЗДДС в България е получател по доставка на рекламни услуги от доставчик фирма У, регистрирана за целите на ДДС в Ирландия. Доставчикът издава фактура без начислен ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение на услугата е в България и е налице механизма за обратно начисляване на ДДС. Българската фирма получател следва да си самоначисли данъка с протокол по чл. 117 от ЗДДС.

Ако получателят на услугата е нерегистрирано по ЗДДС лице, то подлежи на задължителна регистрация по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС, като срокът за регистрацията е не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът стане изискуем.

Лицата регистрирани само по този член нямат право на данъчен кредит за получените услуги (чл. 70, ал. 4 от ЗДДС) и могат да не изготвят дневник покупки (чл. 113. ал. 3 от ППЗДДС)

Документиране и отчитане в счетоводен софтуер Плюс Минус

За документиране на получената доставка на услуга в счетоводен софтуер Плюс Минус се използват следните документи:

  • Фактура покупка (тип +ФЕ и файл invoicep.pm) – за осчетоводяване на услугата.Документът се попълва като се въвеждат данните от получената фактура (доставчик, услуга и др.), от падащото меню Данък се избира Без право на ДК и се изключва отметка Участва в дневниците на покупките.Документът не се включва в Дневника на покупките.

  • Протокол по чл. 117 от ЗДДС (тип -П и файл protocolES1.pm) – за начисляване на ДДС. Съставя се не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Доставка на услуги по чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС 2

Доставка на услуги по чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС 2

Ако при въвеждане на фактурата покупка се включи отметка Протокол по чл. 117, след като бъде записана автоматично ще се стартира документ Протокол по чл. 117, попълнен с нейните данни.

Друг вариант за въвеждане е протоколът да се стартира от екран Документи (F4) и от раздел Зареждане на документ да се извика предварително запомнената фактура.

В поле Данък от падащото меню се избира основание Доставки по чл. 82, ал. 2-6.

Когато фирмата е регистрирана само по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС, за да не се включи протокола в дневник покупки се изключва отметка Участва в дневниците на покупките.

Въведеният Протокол се отразява в дневниците по ДДС както следва:

В Дневник продажби :

  • данъчната основа – в колона** 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона 14** – ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2-6 ЗДДС;
  • начисления данък – в колона 10 - Всичко начислен ДДС и колона 15 - Начислен ДДС за ВОП и доставки по к. 14.

В Дневник покупки :

  • данъчната основа – в колона** 9 или колона 10 или колона **12 ;
  • данъчния кредит – в колона 11 -ДДС с право на пълен данъчен кредит или колона 13 - ДДС с право на частичен данъчен кредит.

Когато предприятието е регистрирано само на основание чл. 97а ал. 1 от ЗДДС, в софтуер Плюс Минус обстоятелството се посочва в екрана с основните параметри на работната фирма в поле Вид рег.ДДС.