Добавка за платен отпуск по чл. 21 от НСОРЗ

Ако работната заплата на работника или служителя се увеличи докато той ползва платен отпуск, според чл.21 от НСОРЗ към възнаграждението за отпуска да се заплаща добавка.

Публикувано на: 2023-01-23

За времето на платения годишен отпуск работодателят изплаща на служителя определено възнаграждение. Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда то се определя от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

В практиката се случва работната заплата на работника или служителя да се увеличи докато той ползва платен отпуск. В този случай увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск, и докато лицето е в отпуск ще получи по-малко отколкото, ако е на работа.

За да не бъде ощетен работника в разпоредбата на чл. 21 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) се предвижда към възнаграждението за отпуска да се заплаща добавка.

Условия за изплащане на добавката

Добавка се изплаща ако:

  • увеличението да се отнася за основната заплата - т.е. ако се е увеличило например допълнителното възнаграждение за трудов и професионален стаж не се заплаща добавка;

  • работникът или служителят да е бил в платен отпуск към или след датата, от която е увеличена заплатата. Добавка не следва да се заплаща, ако работникът или служителят е бил в платен отпуск преди датата, от която е увеличена заплатата;

  • увеличението касае заплатата за предходен период , включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск и / или за месеца , през който се ползва отпуска;

Примери за заплащане на добавка

Пример 1: Служител ползва платен отпуск от 29.12.2022 до 06.01.2023 и считано от 01.01.2023 г. има увеличение на трудовото възнаграждение. Добавка по чл. 21 от НСОРЗ трябва да се заплати за дните в отпуск от месец януари 2023 г.

За дните в отпуск от декември 2022 г. такава не следва да се плаща, тъй като тези дни са преди датата, от която е увеличена заплатата.

Пример 2: След използване на отпуск за гледане на дете до 2 г. по чл. 164 от КТ, служителка се връща на работа на 05.01.2023 г. От 09.01.2023 ще ползва платения си годишен отпуск по чл. 155 от КТ, натрупан за времето на майчинството. Размерът на основните работни заплати на всички служители във фирмата е бил увеличен за периода, в който е била в майчинство.

В случая базата за изчисляване на възнаграждението за времето на платен годишен отпуск е месец, предхождащ ползването на отпуска (месец с отработени 10 дни преди излизането в отпуск по майчинство), а работната заплата е увеличена в месец (месецът, в който майката се връща на работа и има отработени 2 дни), през който се ползва платен годишен отпуск и следва да се заплаща добавка по чл. 21 от НСОРЗ.

Изчисляване на добавката

Размерът на добавката се изчислява като възнаграждението за платения отпуск се умножи с процентното изменение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Пример: Служител с основна заплата 1000 лв. ползва платен годишен отпуск от 10.01.2023 до 13.01.2023 г. Считано от 01.01.2023 г. с Допълнително споразумение се увеличава заплата на служителя на 1200 лв.

Добавката, която следва да се заплати към възнаграждението за платен отпуск за месец януари е в размер на 38.10 лв. (190.48 * (1200 / 1000 – 1)).

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Добавка за платен отпуск

Добавка за платен отпуск

В софтуер за заплати Плюс Минус е добавена възможност за автоматично изчисляване на добавката към възнаграждението за платен отпуск.

За да е възможно това, повишението на заплатата трябва да се отрази чрез използване на операция Клониране на служител.

При въвеждане на платения отпуск ще се изведе съобщение дали да се запише коефициента на увеличение. При положителен отговор, той се записва в колона Дни на перо 139 Добавка отпуск чл. 21 НСОРЗ.

Друг вариант за въвеждане на добавката е ръчно. Предварително се изчислява коефициент, който е равен на отношението между новата към старата заплата. Той задължително трябва да е по-голям от едно. Коефициентът се нанася ръчно в колона Дни на перо 139 в екрана с начисленията.

Който и от двата начина да се използва в колона Сума на перо 139 автоматично се добавя завишението на възнаграждението за платения отпуск, което да компенсира увеличението на заплатата.