Публикувано на: 2015-06-22

В практиката често възникват въпроси как следва да се отчитат доставките на стоки, когато са към данъчно незадължени лица (вкл. физически лица) в държави членки от ЕС  и в кои случаи доставките могат да се третират като дистанционни продажби.

Нормативна уредба

  1. Дистанционна продажба е налице, когато едновременно са изпълнени условията по чл. 14 от ЗДДС:

- стоките да се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;

- доставчикът на стоките да е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;

- получател по доставката да е лице, което не е задължено да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва т.е. не е регистрирано по ЗДДС на съответната държава от ЕС.

- стоките да не са нови превозни средства, да не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или да не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

  1. Място на изпълнение при дистанционни продажби се определя от разпоредбите на чл. 20 от ЗДДС.

- По правило мястото на изпълнение е мястото, където е установен доставчикът на стоките т.е. на територията на страната

- Когато извършените дистанционни продажби надвишат прага на съответната държава членка, мястото на изпълнение се променя на територията на държавата членка, където пристигат. Фирмата ще бъде задължена да се регистрира по ЗДДС на съответната страна и да начислява ДДС на тази държава членка. Облагането може да се извърши в държавата на пристигане на стоките и ако доставчикът се регистрира за целите на ДДС в тази държава членка за дистанционните продажби по избор, преди да е достигнал задължителния стойностен праг за регистрация. Прагът се определя от законодателството на всяка държава по отделно.

Отразяване на дистанционни продажби в счетоводен софтуер Плюс Минус

  1. Използват се документи фактура продажба с ТО тип –ФЕ, име на файла xls или фактура продажба двуезична тип –ФЕ с име на файла facttom7e.xls.
  2. Когато мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, във фактурата от падащото меню тип на сделката се посочва ОД + Дист.прод.

Данните във фактурата се извеждат в дневник продажби, както следва:

Колона 11 – Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната

Колона 12 – Начислен ДДС 20%

В справка декларацията данните се извеждат съответно в клетки 11 и 21.

  1. Когато мястото на изпълнение на доставката при условията на дистанционна продажба е на територията на друга държава членка, във фактурата от падащото меню тип на сделката следва да се посочи основание Дост. по чл. 69 ал. 2 + дист. прод.

Данните от фактурата намират отражение в дневник продажби в:

Колона 23 – Данъчна основа на доставките по чл. 69 ал. 2 от ЗДДС, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

В справка декларацията данъчната основа се извежда в клетка 18.

Важно Когато мястото на изпълнение на доставката е на територията на друга държава членка, данъкът, който се дължи, се внася в държавата членка по местоназначение/пристигане на стоката.

Дистанционните продажби не се отразяват във VIES – декларацията.

Платформа за онлайн магазин Плюс Минус позволява извършване на дистанционни продажби.

Източници:ЗДДС, ППЗДДС, НАП