Режим за обслужване на едно гише (OSS) - деклариране

Публикувано на: 2021-07-01

  1. Справки-декларации за ДДС по режима за обслужване на едно гише

Данъчно задължено лице (онлайн търговец; търговец, които управлява електронните интерфейси и др.), което използва един от специалните режими за обслужване на едно гише (OSS) е задължено да подава по електронен път справка-декларация за ДДС по режима за всеки данъчен период независимо дали през периода са извършвани доставки на услуги или стоки (представя се нулева справка – декларация).

В счетоводен софтуер Плюс Минус справките-декларации по режимите се стартират от меню Справки / OSS. От падащото меню за Вид сравка декларация се посочва съответната справка-декларация - Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1 от ППЗДДС, Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 от ППЗДДС, Приложение № 33 към чл. 119, ал. 5 от ППЗДДС или Приложение № 34 към чл. 119, ал. 6 от ППЗДДС в зависимост от това дали лицето е регистрирано по режим в Съюза (чл. 156 от ЗДДС) или Режим извън Съюза (чл. 154 от ЗДДС) в България или в друга държава членка.

Периодът за деклариране на справките-декларации за ДДС по режима за обслужване на едно гише съвпада с календарно тримесечие, т.е. първият период е 1 януари – 31 март, вторият е 1 април – 30 юни, третият е 1 юли – 30 септември и четвъртият е 1 октомври –31 декември. Справките се подават по електронен път до държавата членка по идентификация в срок до края на месеца след края на данъчния период, за който се отнася справка-декларацията.

След подаване на справка-декларация за ДДС по режим за обслужване на едно гише държавата членка по идентификация издава уникален референтен номер за нея и той се предоставя на данъчно задълженото лице. Уникалният референтен номер задължително се посочва при извършване на съответното плащане.

Стойностите в справки-декларацията се посочват само в евро. Ако в документите е използван курс различен от евро, в първоначалния екран с настройки на справката-деларация се извеждат полета за въвеждане на обменен курс към евро на всички използвани през периода валути. Въвежда се обменния курс в последния ден от данъчния период, публикуван от Европейската централна банка.

В справки-декларациите се описват доставки на стоки и / или услуги към данъчно незадължени лица в други държави членки, заедно с дължимия ДДС и настъпили изменения от предходни периоди. Доставките, които са освободени в държавата членка по потребление или за които се прилага т.нар. нулева ставка, не трябва да се включват в справка-декларацията по режима за обслужване на едно гише.

Важно ! Стоките и услугите, доставяни на данъчно незадължени лица в държавата членка, в която е установен доставчикът, не могат да бъдат декларирани в справките-декларации по режима, а трябва да бъдат декларирани в националната справка декларация за ДДС на съответната държава членка.

Пример: Търговец е регистриран по режим в Съюза в България и същевременно е регистриран на основание чл. 96 от ЗДДС. В този случай извършените доставки на стоки от обекти в България към физически лица в България се декларират в Справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС в България.

Важно ! Ако данъчно задълженото лице извършва своята дейност и от постоянни обекти в държави членки, различни от държавата членка по идентификация тези доставки също се декларират в справки-декларациите по режимите.

Пример: Търговец е установил стопанската си дейност в България (държавата членка по идентификация) и има постоянен обект в Белгия. Данъчно задъженото лице извършва следните доставки:

  • От обекта в България доставя стоки в Австрия;
  • От обекта в Белгия доставя стоки във Франция.

В посоченият пример приотчитане на доставката от обекта в Белгия чрез документ Касови продажби OSS и / или Фактура продажба OSS задължително обекта се посочва в поле Постоянен обект. Преди извеждане на справка-декларацията Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 от ППЗДДС, в поле Обекти в раздел 2В / 2Г също се избира обекта. По този начин доставката се извежда в раздел 2Г.

Корекция на справка-декларация

Настъпили промени и допуснати грешки в подадени справки-декларации за ДДС за периоди след 01.07.2021 се коригират в следващата справка-декларация за ДДС като се попълва в част 3.

В Плюс Минус данните за корекцията се попълват автоматично в декларацията след запис на кредитно / дебитно известие, касова продажба със сделка за връщане или документите са анулирани с следващия период.

  1. Електронен регистър по чл. 159г

Данъчно задълженото лице, което ползва един от специалните режими (в Съюза ии извън Съюза) е задължено да води електронен регистър. Той включва информация, за държавата членка по потребление на доставката, вида на доставката, датата на доставката и дължимия ДДС, данните извършени плащания по сметка, и информацията, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът.

Този регистър се предоставят по електронен път на държавата членка по идентификация или на всяка държава членка по потребление само при поискване.

В Плюс Минус електронния регистър се стартира от меню Справки / OSS.

Информацията в регистъра се попълва на база въведените документи Касови продажби OSS и / или Фактура продажба OSS. За правилното извеждане на информацията в регистъра в документите са добавени допълнителни полета - идентификатор на клиента, свидетелство за мястото на установяване на клиента, код на услугата / стоката, адрес на изпращач и др.

Важно! За целите на Електронният регистър и проследяване на плащанията по доставките, когато се извършват плащания по документите Касови продажби OSS и Фактура продажба OSS, задължително за всяка платена сума се въвежда платежен документ - приходен касов ордер, банково бордеро и др.