Деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

Публикувано на: 2023-12-27

Деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами.

На фискален контрол подлежи движението на всички СВФР независимо от мястото на получаване и разтоварване на стоката - територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или територията на трета страна.

От 01.10.2023 г. Националната агенция за приходите въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, съгласно чл.127и от ДОПК.

В счетоводен софтуер и складов софтуер Плюс Минус са добавени документи Протокол за покупки на стоки с висок фискален риск и Протокол за продажба на стоки с висок фискален риск.

Типовете на двата документа са +СВФР и -СВФР. Имената на файловете - protocolSVFRp.pm и protocolSVFRm.pm. Типът и името на файла на всички документи в програмата могат да бъдат намерени и в Помощ/ Ръководство/ Счетоводство/ Документи.

След добавянето на двата протокола в менюто документи с бутон Избор или двоен клик на мишката се отваря празна бланка на избрания документ.

В бланката се избира доставчик или клиент спрямо вида на протокола. Въвежда се също така информация за превозвача и информация за лицето организиращо превоза.

Ако документа е -СВФР, се избира и държава, която е мястото на получаване. Попълват се данни за натоварване и данни за транспорт.

За избраната стока, материал или продукт се попълва ръчно тар. код. Този код може да се види в списъка на стоките с висок фискален риск качен в сайта на НАП.

Последната задължителна информация, която трябва да се попълни за да се запише протоколът, е предназначение на СВФР. В падащото меню се избира една от следните опции:

01 – доставка на стока

02 – рекламация на стока

03 – дарение на стока

04 – обработка на стоката

05 – режим складиране на стоката до поискване

06 – други

07 – преминаване с претоварени операции

При избора на 02 или 06 задължително ръчно се попълва и предназначение на стоките в превоза.

В складов софтуер Плюс Минус в меню Справки е добавена Декларация за стоки с висок фискален риск.

Информацията в нея се попълва на базата на записаните в програмата протоколи +СВФР и -СВФР.

След като се избере видът на данните, видът на превоза и номерът на протокола, с бутон Запиши се записва xml файл в папката на програмата. Пълният път до файла е nap/svfr/булстата на фирмата.

Важно! За да може програмата да запише файл с декларацията трябва да се попълнят и данните за лице за контакт.