Деклариране на стоки с висок фискален риск чрез API на НАП

Публикувано на: 2024-03-15

Националната агенция за приходите (НАП) предоставя възможност за автоматизирано деклариране на движението на стоки с висок фискален риск. Това се осъществява посредством свързаност между системата на НАП и потребителските софтуери чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API).

За да може да се използва опцията за директно подаване, е необходимо потребителите да направят заявление за генериране на API ключ чрез електронна услуга на сайта на НАП.

Срокът на активност на генерирания API ключ е до датата на деактивирането му, но не повече от 365 дни от датата на неговото заявяване и генериране.

Осъществяване на връзка на Плюс Минус с НАП

В складов софтуер Плюс Минус във версията от 15.03.2024 г. е добавена възможност за автоматизирано деклариране на движението на стоки с висок фискален риск.

Предварителни настройки

За да може да се подават данните за СВФР директно към НАП, в Плюс Минус е необходимо в екрана с параметрите на фирмата (Операции / Избор на фирма), за която ще се подават данните чрез API, в подекран НАП API да се попълнят следните данни:

 • в поле Taxpayer Pin се въвежда идентификационния код на задълженото лице, а в поле Pin type се посочва неговия вид. В общия случай се попълва ЕИК на фирмата и BUS_BULSTAT;
 • в поле User Pin се въвежда идентификатора на потребителя, с чийто сертификат се подават данните, а в поле Pin type се посочва неговия вид;
 • в поле API Key се въвежда полученият от НАП API ключ.

Описание на видовете идентификатори в поле Pin type:

 • IND_EGN – когато видът е ЕГН;
 • IND_LNCH – когато видът е ЛН / ЛНЧ;
 • IND_SLNO – когато видът е Служебен номер на НАП;
 • IND_BULSTAT – когато видът е ЕИК по БУЛСТАТ на ФЛ;
 • BUS_BULSTAT – когато видът е ЕИК по Булстат / ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ / Служебен номер от НАП на ЮЛ.

Примерни настройки :

 • Taxpayer Pin: 123456789 Pin type: BUS_BULSTAT
 • User Pin: 1234567890 Pin type: IND_EGN
 • API Key : полученият API ключ

Изпращане на декларациите към НАП

За автоматично деклариране на движението на стоки с висок фискален риск в системата на НАП, стъпките са следните:

 • Стартира се справка Декларация за стоки с висок фискален риск;
 • В поле Данни за се избира видът на декларираните данни;
 • В поле Вид се избира видът на протокола, от който да се изведат данните;
 • В поле Номер на протокол ръчно се въвежда номерът на протокола, който да бъде изпратен към НАП;
 • В Раздел Данни за Лице за контакт / Декларатор се въвежда информация за лице за контакт и името на декларатора (автора от електронния подпис, с който се подават данните);
 • Избира се бутон Изпрати към НАП – данните за посочения протокол се изпращат към НАП.

Подробно описание за работа със справката може да открита в меню Помощ / Ръководство или чрез избор на клавиш F1.