Деклариране на касова наличност в Плюс Минус

Когато в края на календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите надхвърля 50 000 лв., се подава декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО.

Публикувано на: 2023-12-01

В Държавен вестник бр.66 от 01.08.2023г. е обнародвана промяна в Закона за данъка върху добавената стойност , с която се в чл.123 се създава ал.10, според която:

Когато в края на календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв., регистрираните лица по този закон, които са предприятия по Закона за счетоводството, декларират поотделно за съответното календарно тримесечие с декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Данни от текущата си счетоводна отчетност, която трябва да се декларира се отнася до :

  1. сумата на налични парични средства в касите;

  2. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;

  3. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.

Деклариране на касова наличност в Плюс Минус

Деклариране на касова наличност в Плюс Минус

Извеждането на Декларация по чл.55 ал.1 за декларирането на касова наличност в софтуер за заплати Плюс Минус се осъществява от меню Документи / Декларации и заповеди / Декларация по чл.55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.

За да се попълнят сумите за деклариране в Приложение 4 от Декларацията, е необходимо да се посочи периодът, за който ще се декларира наличността, както и синтетичните сметки по които са отнасяни в счетоводен софтуер Плюс Минус, да се попълнят в съответните полета в екрана с настройки към декларацията:

Счет. сметки налични парични средства, Счет. сметки размер на вземания от собственици физически лица и Счет. сметки размер на вземанията от работници, служители.

Във всяко от полетата могат да се попълнят по няколко синтетични сметки, като за случая трябва да се посочи, че сумите от тях ще се съберат.

Пример : За да се съберат сумите по перо 501 и 502 като налични парични средства е необходимо в свободното поле под Счет. сметки налични парични средства да се попълни 501+502.

Полетата за деклариране на данни от текущата счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС в Приложение 4 могат да бъдат попълвани и ръчно.