Публикувано на: 2013-01-03

Съгласно новите разпореди на КСО и Наредба №-8, работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Декларация Образец 6 се подава в срока за подаване на декларация Образец №1, т.е до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, а при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението. Когато с Декларация 6 се подават данни само за дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ – срокът е   25 число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания по чл. 42, ал.6 ЗДДФЛ

ОСНОВНИ МОМЕНТИ В НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ:

1. Промени в самия текст на декларацията -  в годината, текста на на точки 1 и 16

2. Въведени нови кодове за вид плащане - Избира се от падащото меню

Аванс преди (01.2013 г.****)   -  извежда осигуровките върху изплатения аванс за месеца, когато годината е преди 2013. Записва се вид на плащане 1

Заплати –начислени преди (01.2013 г.****)  - извежда дължимите осигуровки върху начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца, когато годината е преди 2013. Записва се вид на плащането 2. В този случай не се попълва сума на ДОД в поле 16

Заплати – изплатени преди (01.2013 г.****)  - извежда дължимите осигуровки и ДОД върху изплатеното възнаграждение за месеца, когато годината е преди 2013г. Записва се вид на плащане 3

Извънтрудови – извежда дължимите осигуровки върху  изплатени възнаграждения по извънтрудови правооотношения. Записва се вид на плащането 4/както досега/

ВАЖНО_!_ При избор на вид Плащане Извънтрудови, се прави проверка дали има записани сметки за изплатени суми, които се отнасят за избрания период, но са въведени с друга дата. Затова излиза съобщение:

За yyyymm да бъдат ли включени единствено записаните от СИС от друг период данни?

Ако няма такива записани СИС, отговорът трябва да е Cancel - тогава програмата ще включи осигуровките от всички извънтрудови плащания през месеца.

Ако искаме да запишем дискета с данните от СИС от други периоди, тогава отговорът е ОК.

Например: Имаме записана СИС с дата 15.10.2012, която касае периода 15.09.2012-15.10.2012, а Декларация 6 за месец 09 е вече подадена. Сега трябва да генерираме Образец 6 за месец 09 само с осигуровките, касаещи сумите от записаната СИС от месец 10. Тогава на зададения въпрос за месец 09 трябва да отговорим положително

Заплати изплатени – извежда дължимите осигуровки и ДОД върху изплатеното възнаграждение за месеца, когато годината е след  2013г. Записва се вид на плащане 5

Заплати начислени - извежда дължимите осигуровки върху начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца, когато годината е след 2013. Записва се вид на плащането 5. В този случай не се попълва сума на ДОД в поле 16

Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ - извежда само стойността на дължимия ДОД за посочения период. Записва се вид на плащане 5. Използва се когато заплатите са били начислени, а сега е моментът на окончателното им изплащане.

Частични плащания в случаите на чл. 42 ал.6. извежда стойността на дължимите осигуровки върху начислените заплати /общия фонд ФРЗ/ и начисления ДОД върху сумата на частичните плащания /аванса/. Записва се вид на плащането 5

Внимание! Съгласно чл.42 ал.5 от ЗДДФЛ, ДОД се дължи при окончателното изплащане на възнаграждението, начислено за съответния месец. При избор на Заплати изплатени, неговият размер се попълва в поле 16

_ Съгл. чл.42 ал.6 ако през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка по чл.42, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания. В този случай данъкът по чл.42 ал.6 се попълва в поле 17._

Това не се прилага за частични плащания за съответния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец е изплатен до 25-о число на следващия месец.

В полетата на т.16 и 17 се попълва и данъкът по чл.42 за доходите на съдружници, член кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала за полагане на личен труд.

Допълнителни доходи, начислени или изплатени след 25 число – това касае осигуровки и ДОД върху допълнителни доходи, начислени след 25 число на месеца, за който се отнасят- например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати, средства за социални разходи и т.н. Тези суми се въвеждат ръчно. Записва се вид на плащането 6

Дължим данък по чл. 49 ал.5 ЗДДФЛ- извежда положителните стойности на код 220 Корекция ДОД след годишното изравняване на ДОД. Записва се вид на плащането 9. Срокът за подаването на Д6 в този случай е 25.02 на следващата година.

Внимание! Отрицателните стойности на код 220 Корекция ДОД след годишно изравнавяне на данъка /ДОД за приспадане съгласно чл.49 ал.6/ се записва в поле 16 при избор на вид плащане_: Заплати изплатени /влиза в декларацията с вид на плащането 5/._

Ако обаче годишното изравняване е направено през м.12.2012, с вид на плащане 3/Заплати преди 2013/, в поле 16 ще се добавят и положителните и отрицателните стойноси на код 220 Корекция ДОД

Генериране на Декларация 6 за самоосигураващи се лица в софтуер за заплати Плюс Минус

За генериране на декларация за самоосигуряващи се лица, трябва преди извеждането да се попълнят данните от екрана, и да се постави отметката Изведи.

От падащото меню избираме името на лицето. Ако има суми за довнасяне за предходни години, в полето Извеждане на суми за довнасяне за трябва да напишем предходна година, напр. 2012.

Ако преди това сме попълнили и записали справката за окончателния доход за самоосигуряващи се лица за съответната година, сумите ще излязат автоматично в отделна колона в Декларация 6.

Допълнителни корекции

В случай, че е необходимо да се направят допълнителни настройки се избира екран Настройки, който стартира таблицата с настройка на полетата в декларацията. След като се зададат желаните настройки се избира бутон Назад и се повтарят описаните по-горе действия. Таблицата с настройки се използва, например, в случай, че е необходимо в дискетата да бъдат включени и други видове осигурени лица освен зададените по подразбиране. Видовете осигурени лица се добавят с разделител запетая в предвидените полета, съответно за трудови и извънтрудови правоотношения.

Прочетете интересна информация за нашия софтуер за ресторант.