Публикувано на: 2011-05-31

Много често след обработка на разчетно-платежните ведомости и подаване на съответните декларациите към НАП, се налага промяна на данните. Такива са случаите на по-късно представен болничен лист за минал месец; начисляване и изплащане на дължимите обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ на уволнените лица за времето, през което са останали без работа и др. Начинът на попълване и подаване на Декларация образец № 6 е регламентиран в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Възможни са два варианта при промяна на декларираните суми: - увеличаване размера на декларираното задължение; - намаляване размера на декларираното задължение.

При увеличаване размера на декларирано задължение се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение. Точките, за които няма промяна, не се попълват. Кодът на подаване в т. 7 Код корекция е редовен – код „0“.

Начинът на работа в софтуер за заплати Плюс Минус е следния: 1. След като Декларация обр. № 6 се изведе от меню Операции/Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.6, трябва да се избере бутон [Корекция]. 2. Отваря се екран Информация, изведена от справката, в който се правят нужните промени. 3. Данните, които нямат промяна, се изтриват. 4. С избор на бутона [«Назад], се отваря екранът на самата Декларация обр. № 6, но вече променена. 5. За запис на файл към НАП с новите данни, се избира бутон [Запиши].

Внимание! За да бъде по-лесно направена разликата между първоначално декларираните суми и новоформираните, препоръчително е справката Параграфи НАП да се изведе и експортира или разпечата преди и след като се направи промяната в начисленията.

При намаляване размера на декларираните задължения за съответния месец, в т. 7 Код корекция се попълва буква „К“. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация - от т. 10 до т. 17, и се посочва същата дата на изплащане/начисляване в т. 18.

Съгласно дадените указания от приходната агенция (Изх. № 24-00-19/02.03.2007 г.), Декларация обр. № 6 с код „К” може да бъде приета и обработена, само когато разликата между декларирано задължение и новоформирано задължение по едно от полетата от т. 10 до т. 17 е с положителна стойност (старо задължение – ново задължение > 0). В случай, че тази разлика е с отрицателна стойност (старо задължение – ново задължение < 0) декларацията следва да бъде отхвърлена като некоректна на основание чл. 8, ал. 1 от Наредба № Н-8. При обработка на тези декларации информационната система на НАП извежда съобщение за това и генерира протокол и списък с некоректните данни. Задълженото лице е длъжно в 7-дневен срок да подаде декларация с коректни данни съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от наредбата.

С код корекция „К“ НЕ се коригират данните в т. 1 Код на осигурителя, т. 2 Наименование на осигурителя, т. 3 Член на осигурителна каса и т. 9 Месец и година, за които се подават данни в декларацията.

В софтуер за заплати Плюс Минус, след като направите нужните промени в начисленията, задължително преди да изведете декларацията, трябва да изберете от падащото меню Код корекция 1.

Срокове за корекция Самоосигуряващите се лица могат да коригират подадена декларация за дължимите осигурителни вноски в срока за подаване - 30 април. Декларация образец № 6, подадена от осигурителите, работодателите, клонове и поделения, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.