Публикувано на: 2014-01-07

В сила от 01.01. 2014 влизат в сила промените и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и на самоосигуряващите се лица.

С разпоредбата на на чл. 3 ал.3, т. 4 се определя срокът, в коѝто се подава Декларация 6 от работодателите за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ.  Декларацията се подава от 1-во до 25 число на месеца, следващ месеца, през коѝто данъкът е удържан или, през коѝто са направени частичните плащания в случаите на чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ.

1. За целите на данъка по чл.42, включително и за случаите по чл. 42, ал 6 от ЗДДФЛ се създава нов код 8.

2. Относно т.9 – Месец и година

-          За декларираните на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва месецът и годината, за  коѝто се отнасят данните

-          За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината**, през коѝто данъкът е удържан** , или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ.

-          За данък удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ до 31.12.2013 се попълва месеца, за коѝто се отнася данъкът.

3. Относно т.18 – Дата на изплащане/начисляване

-        За декларираните на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва датата, на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията

**-**За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в точка 9

КОГАТО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ 6 за начислените възнаграждения за месец 12.2013 трябва да се има в предвид следното:

1. Ако възнагражденията за месец Декември 2013 са начислени и изплатени през месец Декември - например 30.12.2013.  Срокът за подаване на Д6 за дължимите осигурителни вноски, включително и за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ е до 25 Януари 2014.

В този случаѝ вид на плащане 5 ще се използва едновременно за дължимите осигуровки и ДОД

При генериране на Д6 от софтуер за заплати Плюс Минус избираме вид на плащане Заплати Изплатени

По този начин се попълват:

т.9 – Месец и година - излиза 122013

вид на плащане - 5

**т.**18 Дата на изплащане/начисляване 30122013

точки 10,11,12,13,14 - Сумата на дължимите осигуровки

точка 16 - Сумата на удържания данък по чл. 42

2. Ако възнагражденията за месец Декември 2013 са начислени и изплатени през месец Януари- например 10.01.2014**.  Декларация 6 за дължимите осигурителни вноски се подава в срока на подаване на Декларация 1- до 25 Януари 2014**

Данъкът по чл.42 от ЗДДФЛ е удържан през 2014 и Декларация 6 за него ще се се подаде в срок от 1 до 25 февруари по следния начин:

т.9 – Месец и година - 012014

** вид  на плащане 8.**

18 Дата на изплащане/начисляване 31012014

Внимание!

При генериране на Д6  за дължимите осигуровки от софтуер за заплати Плюс Минус избираме вид на плащане Заплати Начислени

т.9 – Месец и година - излиза 122013

**        вид на плащане -** 5

**       т.**18 Дата на изплащане/начисляване 10012014

**      точки 10,11,12,13,14 -** Сумата на дължимите осигуровки