Публикувано на: 2013-02-06

1. Декларация по чл.55 ал. 1 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 55 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи,  които са задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тази декларация се подава от лицето, придобило дохода.  Срокът  за подаване на на тази декларация е срокът за внасяне на дължимите данъци.

В софтуер за заплати Плюс Минус тази декларация може да се стартира от Документи/Декларация по по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО

Начин на работа:

1.В полето Период се въвежда тримесечният период  за извеждането на данните.

2. Натиска се бутон Изведи

3. В част I се посочва с отметка кой подава декларацията- платец или получател на дохода.

4. Автоматично програмата обединява ДОД от всички въведени Сметки за изплатени суми за посочения период и го записва в част IV, ред 1.

Всички полета могат да се коригират.

2. Отразяване на ДОД  по чл. 44 ал.4 и чл.43 ал.4 в Преводните нареждания за плащания към бюджета

Съгласно чл. 65 от ЗДДФЛ, срокът за внасяне на авансов ДОД върху доходите от стопанска дейност  на лица, които не са самоосигуряващи се, както и от доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4) е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

В същия срок платецът на дохода подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

За доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.

Поради тази причина, при извеждането на Платежни нареждания има въведени две допълнителни отметки:

Включи ДОД чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за текущия месец- по подразбиране тази отметка е изключена. По този начин авансовият ДОД от извънтрудовите правоотношения няма да се включи в общото платежно с вид на плащане 11 11 11. Ако се включи - авансовият ДОД ще се включи.

Включи ДОД чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за тримесечие- тази отметка се визуализира в края на всяко тримесечие, т.е когато се извеждат преводни нареждания за месеците Март, Юни, Септември и Декември.