Публикувано на: 2017-02-03

1. Въвежда се ново поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове:

1 - когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

2 - когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване

Съгласно чл. 54б, ал. 3  от Кодекса за социално осигуряване, Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция “Разузнаване” и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

Точка 15.1 не се попълва, когато в т. 12 “Вид осигурен” е попълнен някой от следните кодове: 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97.

Изискването за това поле се въвежда с новата електронна услуга на НОИ -  „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО по електронен път”.

В софтуер за заплати Плюс Минус при въвеждане дата на напускане в картона , задължително следва да се избере от падащото меню  Код прекратяване в област Трудов договор.

2. Социалните разходи се включват в осигурителния доход и нетното трудово възнаграждение

Съгласно изменението на чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2017 г., върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, от 01.01.2017 г. се внасят осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове. Поради това, при определяне на месечното нетно възнаграждение на осигурените лица по смисъла на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, като се намалят с определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимия данък по ЗДДФЛ

Ако сте минали през начисляване на заплатите с предходната версия на Плюс Минус от 11.01.2017 и имате социални разходи, необходимо е заплатите да се начислят отново, за да се запише вярна стойност в полето за нетно трудово възнаграждение.

3. За самоосигуряващите се лица не следва да се подава Нетно трудово възнаграждение

Съгласно инструкциите за попълване на Декларация 1, за вид осигурен с кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98 не следва да се подава Нетно трудово възнаграждение в поле 34. Ето защо , ако имате лица с този вид осигурен и сте начислили заплати с предходната версия на Плюс Минус от 11.01.2017 г., трябва  заплатите да се начислят отново.