Подаване на Декларация образец 1 и 6 чрез API на НАП

Публикувано на: 2024-01-24

Националната агенция за приходите (НАП) предоставя възможност за автоматизирано подаване на декларации образец 1 и образец 6. Това се осъществява посредством свързаност между системата на НАП и потребителските софтуери чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API).

За да може да се използва опцията за директно подаване е необходимо потребителите да направят заявление за генериране на API ключ чрез електронна услуга на сайта на НАП.

Срокът на активност на генерирания API ключ е до датата на деактивирането му, но не повече от 365 дни от датата на неговото заявяване и генериране.

Осъществяване на връзка на Плюс Минус с НАП

В софтуер за заплати Плюс Минус във версията от 23.01.2024 г. е добавена възможност за автоматизирано подаване на осигурителните декларации към НАП.

Предварителни настройки

За да може да се подава информацията с декларация образец 1 и / или образец 6 директно към НАП в Плюс Минус е необходимо в екрана с параметрите на фирмата (Операции / Избор на фирма), за която ще се подават данните чрез API, в подекран НАП API да се попълнят следните данни:

  • в поле Taxpayer Pin се въвежда идентификационния код на задълженото лице, а в поле Pin type се посочва неговия вид.

  • в поле User Pin се въвежда идентификатора на потребителя, с чийто сертификат се подават данните, а в поле Pin type се посочва неговия вид.

Описание на видовете идентификатори в поле Pin type :

IND_EGN – когато видът е ЕГН

IND_LNCH – когато видът е ЛН / ЛНЧ

IND_SLNO – когато видът е Служебен номер на НАП

IND_BULSTAT – когато видът е ЕИК по БУЛСТАТ на ФЛ

BUS_BULSTAT – когато видът е ЕИК по Булстат / ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ / Служебен номер от НАП на ЮЛ.

  • в поле API Key се въвежда полученият от НАП API ключ.

Примерни настройки :

Taxpayer Pin: 123456789 Pin type: BUS_BULSTAT

User Pin: 1234567890 Pin type: IND_EGN

API Key : полученият API ключ

Изпращане на декларациите

За подаване на данните сдекларации образец 1 и / или образец 6 директно в системата на НАП стъпките са следните:

  • Стартира се операция Декларации обр.1 и обр.6 ;
  • Избира се видът на декларацията – от поле Извеждане на ;
  • Задават се настройки за декларации образец 1 и / или 6 – месец на подаване, вид на данните, обхват на данните, вид плащане и др.;
  • Избира се бутон Изведи - когато за Извеждане на е избрано Декларация образец 1 и 6 или Декларация 6 на екран се извежда бланката на декларация образец 6 (Приложение № 4 към чл. 2, ал.2), а когато е избрано Декларация образец 1 не се извежда екран с декларацията, а автоматично се записва файл в директорията на програмата.
  • Избира се бутон Изпрати към НАП – данните с декларация образец 1 и / или образец 6, в зависимост от зададените предварителни настройки, се изпращат към НАП.

Подробно описание на работата с операциите може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или чрез избор на клавиш F1.