Публикувано на: 2013-02-06

Съгласно направените изменения в КСО и Наредба № Н-8, срокът за подаване на декларации образци 1 и 6 е 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок- до края на месеца, в който  е начислено  или изплатено възнаграждението.

Според Указание изх. №20 00 12/11.01.2013, когато до 25 число на следващия месец заплатите са неначислени, декларациите се подават с определения по закон минимален месечен осигурителен доход, като не се подават данни за начислен ДОД по чл.42 от ЗДДФЛ.

Във връзка с начислените и изплатени възнаграждения след 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, задълженото лице подава декларации с код корекция. В коригиращите декларции образец №1 се посочват данните за начисления данък по чл.42 от ЗДДФЛ и при необходимост коригирания осигурителен доход.

В ERP система Плюс Минус това се постига чрез начисляване на МОД от Операции/Поставяне на Мин. Осиг. Доход при неначислени заплати.

По този начин вместо съответната заплата, лицето ще получи като начисление съответния Мин. Осигурителен доход за професията, съобразно часовете работно време, въведени в картона.

Генерирането на Декларации образец 1 и 6 става по стария начин.

Особености:

-       Тъй като тази опция важи само за неначислени заплати/т.е нямаме изготвена ведомост за заплати/, при генериране на Д 1 не се взимат  под внимание въведените отсъствия.

-        За самоосигуряващите се лица като осигурителен доход влиза записаната сума в полета СУМА ДОО, СУМА ЗО.

-       За гражданските договори данните за Д1 се взимат от записаните СИС.

-       Коректното извеждане на Декларация обрзец 6 е като се избере вид плащане Заплати неначислени. Като дата на изплащане/начисляване съгл. Наредба№Н-8 се записва 25 число на следващия месец.

-       Извеждането на Платежните нареждания става чрез избор на Данните са неначислени.

Когато се пристъпи към действителното изготвяне на заплатите, е необходимо да се мине през Автоматично начисляване на заплати.  По този начин програмата ще вземе под внимание въведените отсъствия, допълнителни начисления и др.

Декларации образец 1 трябва да се подаде с код Корекция.

Декларация образец  6 ще се подаде с ДОД и с разликата в осигуровките.