Публикувано на: 2015-04-18

Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

Декларация образец 1

При подаване на данните за Декларация образец 1 трябва да се има предвид дали се работи при сумирано изчисляване на работното време в рамките на 1 месец или за по-дълъг период от време. В двата случая данните към НАП се подават по различен начин.

 1. Период на сумирано изчисляване на работното време до един месец

Последователност на работа в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • В картона на служителите в екран Основни се посочва вид осигурен 01, 02 или 03 в зависимост от категорията труд.
 • От меню Операции/ Изравняване на работното време за период при сумирано изчисляване се преизчисляват работните часове от графика и месечната норма работно време. Ако се получи положителна разлика тя се записва в код 104 от фиша и точка 16.8 от Декларация обр.1.
 • Генерира се Декларация 1 от меню Операции/Декларации обр.1 и обр.6/Декл. обр.1 - за цялата фирма. . В декларацията за месеца се отразяват всички дни в осигуряване, както при служителите назначени с нормална продължителност на работното време.
 1. Период на СИРВ за период по-дълъг от един месец

При сумирано изчисляване на работното време за по-дълъг период от един месец данните за осигуряването се подават с Декларация обр.1 с попълнен вид осигурен 16, включително и за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд.

В сила от 01.01.2015 за лица вид осигурен 16 декларация образец 1 се подава по един от следните начини в зависимост от това дали периода на СИРВ е започнал преди 01.01.2015г. или след 31.12.2014г.

Вариант 1 – Периодът на СИРВ е установен преди 01.01.2015г. и обхваща месеци от 2015г.

Последователност на работа:

 • За всички месеци от периода се подава декларация обр.1 – от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.1 - за цялата фирма. По този начин в точка 16 от декларацията се попълва 20000.
 • След изтичане на периода на сумирано изчисляване на работното време се извършва преизчисление на работните часове по график към нормалната продължителност на работното време от Операции/ Изравняване на работното време за период при сумирано изчисляване.
 • Подават се коригиращи декларации обр.1 за всички месеци от периода на сумирано изчисляване на работното време- от Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.1 корекция код 16- сумирано изч.на раб.време. В деклрациите в позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на точка 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване и всички останали данни в точки от 16.1 до 34. Записаните часове извънреден труд се посочват в точка 16.8 от декларацията.

Важно! В този случай в точка 13 Код за сумирано изчисляване на работното време от Декларация 1 не се попълва нито в подадените редовни, нито в коригиращите декларации за периода.

Вариант 2 - Периодът на сумирано изчисляване на работното време е установен в месец от 2015г.

Последователност на работа:

 • От падащото меню на Операции/ Почасово заплащане се стартира справка Запис на период на сумирано изчисляване на работното време и се въвежда установения период. Данните в справката задължително се въвеждат в първият месец от всеки нов период на СИРВ. По този начин в точка 13 Код за сумирано изчисляване на работното време от Декларация обр.1 се записва броя месеци и поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време.
 • От меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.1 за цялата фирма- поотделно за всеки месец от периода на СИРВ се генерира редовна декларация обр.1. В декларацията се попълват действително отработените дни по графика на лицето, които могат да бъдат повече или по-малко от работни дни по календар.

Важно! Ако през периода на СИРВ са представени болнични листове, отсъствията се въвеждат от екран Отсъствие по график и задължително се маркира Изчисляване на работните дни на база часове от график. По този начин отсътвията се изчисляват на база часовете по график, след превръщането на нощните часове в дневни, разделени на договореното работно време. Получените дни се записват съответно в точки 16.2, 16.3, 16.4 и 16А от декларация 1.

 • В последният месец от периода се стартира меню Операции/ Изравняване на работното време за период при сумирано изчисляване. След преизчисляване на работното време по график към нормата за месеца има два варианта:
 • разликата, която се получава да бъде положителна.

В този случай с избор на бутон Запиши часовете в повече се записват като извънреден труд в код 104 в екран Заплати. След превръщането на тези часове в дни се намяляват дните в код 101. В декларация 1 часовете извънреден труд се включват в точка 16.7 и се записват в точка 16.8.

 • разликата – да бъде отрицателна.

Ако след изравняването отработните часове са по-малко от нормата , преди избор на бутон Запиши задължително трябва да е маркирана отметка Корекция дни след изравняване. По този начин се стартира допълнителен екран за въвеждане на дни, с които се прекъсва осигуряването, без да е прекратено трудовото правоотношение (съгласно Указание на НОИ/91-01-84 от 06.04.2015 ).  Въведените дни се записват в екран Заплати с код на отсътвието 37. В декларация обрз. 1 се попълват точки 14 и 15 в зависимост от записаните дни.

Декларация образец 6

При установен период на СИРВ Декларация образец № 6 се подава заедно с данните за служителите назначени с нормална продължителност на работното време. За целта :

 • От меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.6 се стартира декларацията.
 • От падащото меню Вид на плащането: се избира Заплати изплатени.
 • Дата на Плащане/Начисляване: - въвежда се дата на която са изплатени / начислени заплатите.
 • Влизат данните от месец: (yyyymm): записва се месеца за който се отнасят данните.

Съгласно чл.3 чл.3, ал.3, т.1 от  Наредба № Н-8/29.12.2005 г. Декларация обр. 6 се подава едновременно с Декларация обр. 1.