Публикувано на: 2015-08-26

С въвеждането на еднодневните трудови договори в Кодекса за социално осигуряване е създадена нова категория осигурени лица по чл. 4 ал. 10, които задължително се осигуряват във фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване. Съгласно промени в Наредба Н-8 данните на служителите се подават в декларация 1 с нов вид осигурен 97.

Подаване на декларация 1 и декларация 6

Декларация 1:

Декларация образец 1 се генерира от меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 / Декларация обр.1 – за цялата фирма заедно с всички останали служители. Подава се до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят възнагражденията.

Важно! Въведените данни от екран Заплати за вид осигурен 97 се записват с бутон Запиши като автоматично се отразяват неработните дни през месеца с вид на отсъствието 37 Неработни дни**.** По този начин автоматично се попълват дни на прекъсване и възобновяване на осигуряването в декларация 1 от т. 14.1 до т. 15.5.

Декларация 6:

Декларация образец 6 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.6. От падащото меню се посочва:

За начислените осигуровки:

 • За Вид на плащането се избира: Осигуровки за лица по чл. 114а от КТ (вид осиг. 97).
 • Като дата на Изплащане / Начисляване се задава съответната дата на изплащане от месеца.
 • Влизат данни от месец (yyyymm): посочва се месецът, за който се отнасят начислените осигуровки.
 • Декларация обр. 6 се подава едновременно с декларация обр.1 и с вид на плащане 5.

За удържания ДОД:

 • За Вид на плащането се избира : Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ за лица по чл. 114а от КТ (вид осиг. 97)
 • Като дата на Изплащане / Начисляване се задава: Датата на последния календарен ден от месеца, през който данъкът е удържан.
 • Влизат данните от месец: (yyyymm)  въвежда се: Месецът, за който се отнася начисленият данък.
 • Декларацията се подава с вид на плащане 8 от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

Внимание! Ако във фирмата има работници назначени по чл.114а от КТ и такива на срочен или безсрочен трудов договор, осигуровките и данъкът се извеждат в отделни колони. В този случай от падащото меню Вид на плащането се избира:

Работници по чл. 114а:

 • За осигуровките – Осигуровки за лица по чл. 114а от КТ **(**вид осиг. 97)
 • За данъка – Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ за лица по чл. 114а от КТ **(**вид осиг. 97)

Служители на безсрочен или срочен трудов договор

 • За осигуровките – Заплати изплатени
 • За данъка – Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ:

Платежни нареждания

Платежните нареждания, за осигуровките по реда на КСО и ЗЗО и начисления данък по ЗДДФЛ, се извеждат като от падащото меню Вид на извежданите данни се посочи Лица по чл. 114а от КТ (****вид осиг. 97). По този начин в поле Основание за плащане автоматично се добавя текст Лица по чл. 114а от КТ. За попълване на броя на еднодневните договори се използва поле Още пояснения.

Внимание! За да се изведат суми, задължително трябва да има записани данни за лицата в екран Заплати.

Осигуровките по КСО и ЗЗО за тези лица се внасят авансово преди да бъдат регистрирани трудовите договори от съответната дирекция на Инспекция по труда. Когато изплатеното възнаграждение е в по-голям размер от предварително определените и внесени осигурителни вноски, осигурителят внася разликата в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен труда.

Срокът за внасяне на данъка е до 25 число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Тук можете да научите повече за софтуер за заплати Плюс Минус.