Публикувано на: 2015-04-20

От 1 януари 2015 г. влезе в сила специален режим за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в други държави членки, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени тези потребители (държава членка на потребление).

За да се избегне регистрацията по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, за доставчиците на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица по отношение задълженията им за деклариране и внасяне на данъка, е предвиден специален режим за облагане на ДДС (****режим съкратено обслужване на едно гише – MOSS).  Ползването на специалният режим не е задължително, но дава възможност на  данъчно задължените лица да се регистрират, да отчитат и заплащат данъка само в една държава членка – там където са установени и са регистрирани за целите на ДДС, наречена държава членка по идентификация.  Регистрацията на желаещите да ползват режима лица, подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между приходните администрации на държите членки се осъществява чрез специализираната информационна система MOSS („mini-One-Stop-Shop“ или съкратено обслужване на едно гише). MOSS може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (т.е. прилагат специалния режим в Съюза и са регистрирани по чл. 156 от ЗДДС) и такива, които не са установени в ЕС (т.е. прилагат специалния режим извън Съюза и са регистрирани по чл. 154 от ЗДДС).

Нормативна уредба и обяснителни бележки за деклариране на ДДС по режим съкратено обслужване на едно гише са публикувани на www.nap.bg в раздел НАП/ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ/ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, БРОУДКАСТ И Е-УСЛУГИ.

Документиране и отчитане доставките, за които се прилага специалния режим  за облагане на ДДС съкратено обслужване на едно гише (MOSS) в Плюс Минус.

За отчитане доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки в програмата Плюс Минус са предвидени два документа:

  • Касови продажби MOSS. Стартира се от екран Операции/Документи. Предварително трябва да се добави документ с наименование Касови продажби MOSS, тип КПСР и име на файл xls.

  • Фактура продажба – двуезична MOSS. Стартира се от екран Операции/Документи. Предварително трябва да се добави документ с наименование Фактура продажба двуезична MOSS, тип -ФЕСР и име на файл xls. След запис на документите в програмата се запомнят счетоводните операции, данни за вземания от клиенти и данни за целите на справкиге за ДДС по режима за съкратено обслужване на едно гише (MOSS). Подробна информация за начина на работа с документите и описание на настройките е поместена в помощната информация към тях. Стартира се чрез избор на бутон Помощ.

ВАЖНО! За целите на отчета по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС и проследяване на плащанията по доставките, когато се извършват частични плащания по документите Касови продажби MOSS и Фактура продажба – двуезична MOSS, задължително за всяка платена сума се въвежда платежен документ - приходен касов ордер, банково бордеро и др. п.

  • Справки-декларации за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише

Регистрирано данъчно задължено лице за прилагане режима за съкратено обслужване на едно гише (MOSS) е задължено всяко тримесечие да представя по електронен път специална справка-декларация по чл. 159 от ЗДДС, в която се описват доставките на услуги към данъчно незадължени лица в други държави членки (държава(и) членка(и) по потребление), заедно с дължимия ДДС. Когато за даденото тримесечие не са извършвани доставки в ЕС, се представя “нулева справка - декларация”. Справка – декларацията за ДДС по режима за съкратено обслужване на едно гише и плащането на данъка, трябва да бъдат подадени/платени в срок до 20 дни от края на отчетния период (тримесечието), за което се отнасят.

Така подадените справки-декларации, заедно с информация за платения ДДС, се предоставят от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление посредством MOSS.

Справките-декларации по специалния режим се подават в допълнение към регулярните справки-декларации по ЗДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните изисквания.

Държавата членка по идентификация издава уникален референтен номер за всяка справка-декларация за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише и го съобщава на данъчно задълженото лице. Данъчно задълженото лице трябва да посочи този номер при извършване на съответното плащане като основание на валутно платежно нареждане от банкова сметка на наредителя. Задължително се посочват наименованието и идентификатора на Задълженото лице.

Банковата сметка за превод на дължим ДДС към други държави-членки на ЕС по глава 18 от ЗДДС е в евро и е публикувана на www.nap.bg в раздел Начало**\****За бизнеса\****Плащане\****Банкови сметки\Плащане на ДДС по MOSS (в евро)**:

Съгласно чл. 159, ал. 1 от ЗДДС  периодът за деклариране е едно календарно тримесечие, следователно първият период е 1 януари — 31 март, вторият е 1 април — 30 юни, третият е 1 юли — 30 септември и четвъртият е 1 октомври —31 декември.

Съгласно чл. 159, ал. 5 от ЗДДС датите за подаване на справки-декларациите за всеки от периодите са съответно: 20 април, 20 юли, 20 октомври и 20 януари.

Важно! Съгласно чл. 159, ал. 5 от ЗДДС когато 20-о число на месеца е неприсъствен ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага, т.е. данъчно задълженото лице не може да подава справка-декларация за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише преди края на периода за деклариране.

За целите на деклариране и отитане на ДДС по режим съкратено обслужване на едно гише (MOSS), в Плюс Минус са разработени справки – декларации за ДДС – MOSS. Стартират се от основния екран в програмата, чрез избор от меню Отчети/Справки за ДДС – MOSS/Справки–декларации за ДДС – MOSS

В зависимост от това дали се подава основна или коригираща декларация, както и от това дали данъчно задълженото лице е регистрирано по чл. 154 (извън ЕС) или 159 от ЗДДС (в ЕС) се избира съответната справка-декларация по чл. 159 - Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1 от ППЗДДС, Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 от ППЗДДС, Приложение № 33 към чл. 119, ал. 4 от ППЗДДС или Приложение № 34 към чл. 119, ал. 5 от ППЗДДС.

**Регистрираните лица по чл. 154 (**извън ЕС) избират Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1 от ППЗДДС В случаите на чл. 159ж от ЗДДС същите избират Приложение № 33 към чл. 119.

**Регистрираните лица по чл. 156 (**в ЕС) избират Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 от ППЗДДС В случаите на чл. 159ж от ЗДДС същите избират Приложение № 34 към чл. 119, ал. 5 от ППЗДДС.

Подробна информация за начина на работа със справката и описание на настройките е поместена в помощната информация към нея. Стартира се чрез избор на бутон Помощ.

  • Справка по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС - Електронен регистър за извършени от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са ДНЗЛ

Съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗДДС …. **“**Регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице води електронен регистър за извършени от него доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица”. Електронният регистър  се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. Информацията в него се записва по начин, по който може да се предостави незабавно по електронен път в структуриран формат при поискване от орган по приходите или от компетентните органи на държавите членки по потребление. Същата се съхранява за срок не по-малък от 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка.

В счетоводен софтуер Плюс Минус е разработен Отчети по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС - Електронен регистър за извършени от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са ДНЗЛ. Стартира  се от основния екран в програмата, чрез избор от меню Отчети/Справки за ДДС – MOSS/Отчет по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС**.**

Подробна информация за начина на работа със справката и описание на настройките е поместена в помощната информация към нея. Стартира се чрез избор на бутон Помощ.

Допълнителни уроци относно режима за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS) при работа с Плюс Минус са публикувани на страницата www.plusminus.com в раздел Поддръжка/Уроци/Счетоводство/ДДС.