Публикувано на: 2017-02-06

С промените, публикувани в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г., е регламентирано третирането на безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка. Съгласно чл. 6, ал. 6, т.4 на Закона за данъка върху добанета стойност в сила от 01.01.2017 година, не е възмездна доставка на стока безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка, когато към момента на предоставянето едновременно са изпълнени следните условия:

а) единичната бройка от хранителна стока е с незначителна стойност;

б) операторът на хранителна банка е вписан в регистър по чл. 37у от Закона за храните;

в) хранителната стока е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните;

г) не е изтекъл срокът по чл. 37м, ал. 5 от Закона за храните, до който може да се доставя хранителната стока;

д) хранителната стока е с маркировка „дарение, не подлежи на продажба“;

е) общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата;

ж) лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185.

Важно е да се припомнят следните пояснения по отношение на това какво е безвъзмездна доставка и какво е стока с незначителна стойност. Тези две понятия са уточнени в § 1. на допълнителните разпоредби от Закона за данъка върху добавената стойност както следва:

Точка 8. гласи, че безвъзмездна е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.

Точка 9. гласи, че стоки с незначителна стойност и услуги с незначителна стойност са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.

Във връзка с правото на данъчен кредит за стоките или услугите, които са предназначени за безвъзмездното предоставяне на стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 е добавена нова точка 9 в чл. 70, ал. 3, на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017, според която няма ограничение за правото на приспадане на данъчен кредит за тези стоки и услуги. Следователно правото на данъчен кредит за стоките или услугите, предназначени за безвъзмездно предоставяне на стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 е налично при общите законови условия.

По отношение на документирането на доставките на стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 в промените на чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2017 е уточнено, че задължително се издава протокол по чл. 117 не по-късно от 5 дни от датата, на която са предоставени хранителните стоки. Същия протокол се отразява в дневника за продажбите, за съответния данъчен период с код 95 в дневника за продажбите, като задължително попълва информацията в колони от 1 до 9 включително на приложение № 10.

За целта в счетоводен софтуер Плюс Минус е разработен документ Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка с тип –П и име на файл prt****LHrB.xls. След запис на документа се записва счетоводните и складовите операции към него, а в дневника за продажбите постъпват данните за протокола в колони от 1 до 9 включително.

Вижте полезна информация за нашата безплатна програма за фактуриране