Публикувано на: 2011-05-03

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната

Режимът на облагане с ДДС на доставките на услуги се определя в зависимост от мястото на изпълнение на самата доставка:

-          При доставка с място на изпълнение на територията на страната се прилага ЗДДС;

-          При доставка с място на изпълнение извън територията на страната - данъчният закон по местоизпълнение на доставката.

За място на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице се счита мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където  получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.

Указание № 20-00-117/21.04.11 относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) конкретизира понятието постоянен обект като:

- обект, чрез който се извършва независима икономическа дейност на територията на една страна (§ 1, т.10 от ДР на ЗДДС);

- обектът да отговаря на определени изисквания за минимална степен на относителна продължителност на присъствие на територията на страната, минимален размер и постоянна наличност на човешки и технически ресурси, като тези ресурси предоставят възможност за ползване на получените услуги.

Ако предоставените услуги са са свързани пряко с независимата икономическа дейност не на търговското представителство (което е постоянен обект), а на представляваното дружество, то получател е самото дружество, а не търговското представителство (постоянният обект). В този случай реален ползвател е чуждестранното дружество, а не представителството, въпреки че има характеристиките на постоянен обект, т.е.доставката е с МИ територията на държавата на представляваното дружество (чл. 21, ал. 2, изречение първо от ЗДДС).

Ако услугите са предназначени за “постоянния обект” - търговското представителство, т.е.касаят неговата независима икономическа дейност, мястото им на изпълнение ще бъде на територията на страната.

Изключения:

1. услуги, свързани с недвижим имот, намиращ се  на територията на страната

МИ при доставка на услуга, свързана с недвижим имот, е мястото, където се намира недвижимият имот независимо от собствеността на имота.(чл. 21, ал.4, т.1 от ЗДДС)

2. краткосрочно наемане на превозни средства

МИ е мястото, където става фактическото предаване на превозните средства на разположение на получателя. (чл. 23, ал.1 от ЗДДС)

3. услуги по осигуряване на достъп (билети за вход при „културни художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (включително панаири и изложби) и при съпътстващите достъпа услуги, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице“.( чл. 21, ал.4, т.3 от ЗДДС)

А) когато събитието се провежда на територията на страната.

МИ – на територията на страната.

Б) когато събитието е организирано по възлагане от дружеството или представителството.

МИ се определя по правилото: ако представителството е „постоянен обект“ – МИ ще е на територията на страната; ако представителството не отговаря на изискванията да бъде третирано като „постоянен обект“ – МИ на доставката ще бъде мястото, където е установено представляваното дружество.

Източник : Указание № 20-00-117/21.04.11 относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Научете повече за ERP система Плюс Минус.