Публикувано на: 2011-05-15

Режима на облагане с ДДС при продажба на автомобил от доставчик – регистриран по ЗДДС в България, който не е дилър на стоки втора употреба, може да се разгледа в следните направления:

1. Продажба на автомобил от регистриран по ЗДДС доставчик в Р България с място на изпълнение на доставката на територията на страната. Мястото на изпълнение при доставка на стоки е регламентирано в чл. 17 от ЗДДС. Когато мястото на изпълнение на доставката на автомобил е на териотория на РБългария, доставката подлежи на облагане с ДДС, освен ако не е в списъка с освободени доставки, изброени в ЗДДС. Тук са възможни два случая:

1.1.  В случай, че доставката не попада в изброените в глава четвърта на ЗДДС, т.е. облагаема е по общия ред на закона, доставчика трябва да начисли данък. Данъчната основа при продажбата на автомобила ще бъде определена съгласно чл. 26 от закона.

1.2.  В случай, че доставката попада в хипотезата на чл. 50 от ЗДДС (при покупката на автомобила е бил начислен данък, но не е ползван данъчен кредит на основание на чл. 70 или на основание, че ще се използва изцяло за извършване на освободени доставки), не трябва да се начислява данък. Данъчната основа при продажбата ще се определи на основата на чл. 26 от ЗДДС и при издаване на фактура като основание за неначисляване на ДДС трябва да се посочи „чл. 50, т. 1 от ЗДДС” или съответно „чл. 50, т.2 от ЗДДС”.

2. Продажба на автомобил, когато същия се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка при условията на вътреобщностна доставка на стоки. При условие, че са изпълнени условията за наличие на ВОД (чл. 7 от ЗДДС) на стоки, и автомобила не попада в хипотезата на чл. 50, то при издаване на фактура за продажбата се начислява ДДС 0%, като основанието е съответната алинея от чл. 7 от ЗДДС.

3. Продажба на автомобил когато когато същия се изпраща или превозва от територията на РБългария до страна извън територията на Европейския съюз. В този случай следва да се издаде фактура с ДДС 0%. Основанието за начисляване на нулева ставка на данъка е чл. 28 от ЗДДС. Забележка! За да се третира доставката по чл. 28 трябва или превоза да е за сметка на доставчика, или ако е за сметка на получателя, същия да не е установен на територята на страната.

Прочетете интересна информация за нашия софтуер за ресторант Плюс Минус.