Публикувано на: 2016-02-11

Съгласно указание на НАП Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди от 10.02.2016 година, данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди и които са избрали да приспадат данъчен кредит за стоката и/или за съпътстващите ползването й разходи и да начисляват данък за доставката за лични нужди трябва да отразят същото както следва:

В дневника за покупки и в справката декларация за ДДС - получените данъчни документи за придобиването на стоката и съпътстващите ползването й разходи като посочи в колона 10 Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит стойността на данъчната основа и в колона 11 ДДС с право на пълен данъчен кредит размера на данъка върху добавената стойност за всяка доставка поотделно, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС;

В счетоводен софтуер Плюс Минус отразяването на данъчните документи за придобиване на стоката и съпътстващите ползването й разходи се отразява по познатия до сега начин, а именно чрез документи за доставка – фактури за покупка, митническа декларация, протокол за закупени стоки без документи и др.п.

В дневника за продажби и в справката декларация за ДДС:

За данъчни периоди до месец януари 2016 г., включително - протоколът, с който е начислило данък за доставката за лични нужди като посочи в колона 16 Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи размера на начисления данък, съответно в клетка 23 Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи на справка-декларацията за ДДС;

За данъчни периоди месец февруари 2016 г. и следващите - протоколът, с който е начислило данък за доставката за лични нужди като посочи в колона 16 Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди се посочва размера на начисления данък, съответно в клетка 23 Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди на справка-декларацията за ДДС.

Във връзка с документиране начисления данък за доставката за лични нужди, в  Плюс Минус е разработен документ Протокол за начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди, наричан за краткост Протокол за начислен данък “уикенд” с тип –ПЛН и име на файл PrtlLN.xls. За да се отрази документа в дневниците и дискетата по ДДС трябва да се стартира от менюто Сервиз**\Настройка на параметрите**, да се избере област Документи и отчети и в поле дневник на продажбите да се попълни –ПЛН като се използва десетичен разделител запетая. Повече информация за начина на работа с документа е описана в помощната информация, която се стартира чрез избор на бутон Помощ.