Публикувано на: 2011-06-10

Данъчен амортизационен план

Данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчният амортизационен план е данъчен регистър, в който се отразява информацията, определена съгласно изискванията на ЗКПО, за процеса на придобиване, последващо водене, амортизиране и отписване на данъчните амортизируеми активи. Данъчният амортизационен план съдържа най-малко следната информация за всеки данъчен амортизируем актив: 1. наименование; 2. месец на въвеждане в експлоатация; 3. данъчната амортизируема стойност; 4. начислена данъчна амортизация; 5. данъчна стойност; 6. годишна данъчна амортизационна норма; 7. годишна данъчна амортизация; 8. месец на извършване на промени в стойностите на актива и обстоятелствата, налагащи промените; 9. месец на преустановяване и възобновяване на начисляването на данъчни амортизации и обстоятелствата, които го налагат; 10. месец на отписване на актива по чл. 60, ал. 3 за счетоводни цели и обстоятелствата, които го налагат; 11. месец на отписване на актива от данъчния амортизационен план.

Данъчни и счетоводни амортизации

При определяне на данъчния финансов резултат се признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на тази глава. Счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводните амортизации, независимо от това дали отчитането им води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.

Общ ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план

Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен план по данъчната им амортизируема стойност.

Начисляване на данъчни амортизации

Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована. Когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в нормативния акт.

Годишната данъчна амортизация се определя по следната формула:

ГДА = ДАС x ГДАН x M/12, където:

ГДА е годишната данъчна амортизация; ДАС е данъчната амортизируема стойност; ГДАН е годишната данъчна амортизационна норма, определена от данъчно задълженото лице съгласно чл. 55, ал. 2 и 3 от ЗКПО М е броят на месеците от годината, през които се начислява данъчна амортизация.

Преустановяване начисляването на данъчни амортизации

Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът по изречение първо, и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план.

В тази връзка е необходимо да се наблегне на попълването на следните данъчни параметри в картона на ДМА в счетоводен софтуер Плюс Минус:

Месец на преустановяване на начислението - отваря се помощна таблица, в която се попълва месеца в които начисляването на данъчни амортизации е прекратено.

Когато начисляването на данъчната амортизация се преустанивява за период, обхващащ различни години, те се въвеждат отделно. Например, за да не се начислявава амортизация от 01.2011 г. до 04.2012 г., вкл. в табличката данните се записват на два реда. На първия месеца на преустановяване трябва да бъде 201101, а месеца на възобновяване - 201201, на втория датите са - 201201 и 201205.

Месец на възобновяване на начислението - в помощната таблица се попълва и месеца, в които начисляването на данъчни амортизации е възобновено.

Обстоятелства за преустановяване на начисляването - в съответната колона на таблицата се записват и обстоятелствата за прекъсване начисляването на данъчни амортизации. Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗКПО начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато актива временно не се използва /не носи икономическа изгода/ през период, по-дълъг от дванадесет месеца

При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок,, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал. С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния амортизируем актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация, както следва: 1. намалява се начислената данъчна амортизация за актива; 2. увеличава се данъчната стойност на актива

Данъчно задължено лице в производство по ликвидация или несъстоятелност преустановява начисляването на данъчни амортизации за тези активи, за които се преустановява начисляването на счетоводни амортизации съгласно изискванията на счетоводното законодателство

Отписване на активи от данъчния амортизационен план

Активът се отписва от данъчния амортизационен план, когато е напълно амортизиран за данъчни цели. Когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели.

Това не се отнася при отписване на активи: 1. които са напълно амортизирани за счетоводни цели; 2. в резултат на увеличение в стойностния праг на същественост.

Когато амортизируем актив съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се трансформира в неамортизируем, с изключение на трансформиране в инвестиционен имот, същият се отписва от данъчния амортизационен план от началото на текущия месец. Изречение първо не се прилага за напълно амортизираните активи за счетоводни цели и за активите, които временно не се използват (не носят икономическа изгода).

Когато данъчният амортизируем актив престане да се ползва за дейност, за която се формира данъчен финансов резултат, същият се отписва от данъчния амортизационен план от началото на текущия месец.

Запазване стойностите на данъчния амортизируем актив

Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при: 1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка); 2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти; 3. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Начисляване на данъчни амортизации в счетоводен софтуер Плюс Минус

След като са попълнени всички задължителни данъчни параметри, начисляването на дънчните амортизации става от Операции/Дълготрайни активи/Амортизации/

Последователност: 1. Избира се годината, за която ще начисляваме данъчни амортизации 2. Натиска се бутон “Начисли” - програмата прави съответните изчисления и генерира таблица с годишната данъчна амортизация по активи 3. Проверяват се изчислените данъчни амортизации и се записват чрез натискане на бутон “Запиши”

Изтриване на данъчните амортизации в счетоводен софтуер Плюс минус- предвидена е възможност за изтриване на записаните данъчни амортизации за последната година, за която са били начислени такива в счетоводен софтуер Плюс Минус. Избира се годината и се натиска бутон “Изтрий”.

Счетоводен софтуер Плюс Минус предлага множество справки, свързани с дълготрайните активи. Те могат да бъдат стартирани от Справки/Дълготрайни активи

Счетоводен амортизационен план - извежда необходимата информация за счетоводните параметри и начислените счетоводни амортизации за годината и по месеци за всички амортизируеми активи. Периода се избира от падащо меню. Отписаните активи, които са напълно амортизирани през предходни периоди не се включват в справката. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Данъчен амортизационен план - извежда необходимата информация за данъчните параметри и начислените данъчни амортизации за избрана година за всички данъчни амортизируеми активи. Предвидени са всички необходими реквизити, съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗКПО. Отписаните активи, които са напълно амортизирани за данъчни цели през предходни периоди не се включват в справката. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Амортизационен план - в справката се извежда списък с активите, амортизационния им период в години и месеци, избраният метод - линеен или нелинеен, начислената счетоводна амортизация, данни за преоценката, в случай че има, балансовата стойност в началото и края на периода, за който се извежда справката. Тук също е предвиден филтър по категория и сметка от гр. 20.

Сравнение м/у счетоводни и данъчни амортизации - показва разликата между начислените счетоводни и данъчни амортизации за избран период. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Начислени амортизации - извежда информация за начислените счетоводни амортизации по години и за всяка година по месеци. Избира се последния период, до който искаме да изведем информация. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Комбинирана справка - извежда обобщена информация за амортизируемите активи от счетоводния и данъчния амортизационен план, като показва и разликата между начислените счетоводни и данъчни амортизации за избрана година. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Данъчни амортизации по години - извежда информация за начислените данъчни амортизации по години.

Данъчни амортизации по категории активи - извежда информация за начислените данъчни амортизации по категории активи. Справката се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО.

Инвентаризационен опис - извежда необходимата информация за инвентаризация на дълготрайните активи по МОЛ. Предварително се избира МОЛ от падащото меню, има възможност да се изведе информация и за всички МОЛ.

Инвентарна книга - извежда информация за активите заведени по дадена сметка от гр. 20. Сметката се избира предварително от падащо меню.

Отписани активи - извежда информация за отписаните активи за периода от ДАП или САП.

Потребителска справка - извежда информация по избрани от потребителя параметри, като има възможност да се посочи и номера на колоната, в която да бъде изведена информацията за израния параметър. Параметърът се избира посредством поставяне на отметка пред името на този, който искаме да участва в справката. След извеждане на справката в началото на всяка колона са предвидени полета за въвеждане на критерии за филтриране на данните, като след въвеждане на съответните критерии за търсене се натиска бутон “Филтър”.

Всички справки могат да бъдат експортирани в Excel.

Вижте полезна информация и за нашия софтуер за производство.