Данъчно облекчение за намалена работоспособност за данъчната година, в която решението на ТЕЛК е влязло в сила или изтича

Ако през данъчната година физическо лице с намалена работоспособност в размер на 50 и над 50 % е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ , то има право да ползва в пълен размер данъчно облекчение от 7920 лв., независимо че решението на ТЕЛК/НЕЛК е издадено или изтекло в течение на годината.

Публикувано на: 2023-01-16

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Съглсночл.18, ал. 2 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

Следователно, ако през данъчната година физическо лице с намалена работоспособност в размер на 50 и над 50 % е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ , то има право да ползва в пълен размер данъчно облекчение от 7920 лв. , независимо че решението на ТЕЛК/НЕЛК е издадено или изтекло в течение на годината.

Пример: Физическо лице е с намалена работоспособност 70 на сто, определена с решение на компетентен орган (ТЕЛК) за срок 01.06.2019 г. – 01.06.2022 г. Към 1 юни 2022 г. лицето не разполага с валидно решение, доказващо степен на намалена работоспособност 50 или над 50 на сто.

През 2022 г. същото лице е получило доходи единствено от трудови правоотношения. Размерът на месечната данъчна основа за съответните месеци на 2022 г. е, както следва: от януари до март – по 650 лв. на месец, от април до декември – по 800 лв. на месец.

Определяне размерите на данъчното облекчение по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ и на авансовия данък за съответните месеци на 2022 г. и размерите на данъчното облекчение по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ и годишният данък за доходите от трудови правоотношения:

  • за месеците от януари до март – не се удържа данък, ползва се месечно облекчение от 660 лв.;
  • за месеците от април до юни – удържа се данък върху разликата над 660 лв., ползва се месечно облекчение от 660 лв.;
  • за месеците от юли до декември – удържа се данък върху пълната сума, не се ползва месечно данъчно облекчение;
  • за годишното определяне на данъка – от годишната данъчна основа се приспада сумата от 7920 лв., начислява се дължим годишен данък, приспада се авансово удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, в резултат на което се получава годишен данък за възстановяване.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус:

В екран Допълнителни в картона на лицето се включва отметка Инвалид , ако лицето е с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.

При включена отметка Инвалид в екран Заплати в перо 201 ДОД не се начислява сума, ако сумата в перо ОС Облагаема сума е по-малка от 660 лв. Начислява се сума за разликата над 660 лв., ако сумата в перо ОС Облагаема сума надвишава 660 лв.

При Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ за лице с включена отметка Инвалид , автоматично се попълва сумата 7920 в колона Дан. облекчение за намалена раб-ст по чл.18, ал.1 ЗДДФЛ и се пресмята данък за внасяне/възстановяване.