Публикувано на: 2015-10-30

Съгласно ЗДДФЛ от 01.01.2015 са в сила две нови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания.

Съгласно чл. 22в от ЗДДФЛ данъчно облекчение за деца ще се ползва, като се приспадне от сумата на годишната данъчна основа:

 1. 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете; 2. 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца; 3. 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

  Съгласно чл. 22г от ЗДДФЛ за отглеждане на дете с 50 и с над 50% вид и степен на увреждане, годишната данъчна основа се намалява с 2000 лева.

От тези нови данъчни облекчения могат да се възползват не само местните физически лица, но и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Данъчно облекчение за деца с увреждания се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Условия за използване:

 1. към 31 декември на данъчната година детето да е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. детето да не е навършило пълнолетие;
 3. към 31 декември на данъчната година детето да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

 1. родител, който не е лишен от родителски права и детето не е настанено извън семейството или не е учредено попечителство или настойничество.
 2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство.
 3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето.
 4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие, че лицето представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Такава декларация  не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Обстоятелствата и условията по ползването на данъчните облекчения се декларират с декларации по образец, утвърдени от МФ.

Ползване на данъчните облекчения

Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

За да бъде намалена с данъчните облекчения по чл. 22в и 22 г е необходимо работникът/служителят  да предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:

- декларация по чл. 22в, ал. 8, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22в;

-  копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и декларация по чл. 22г, ал. 7, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22г.

Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година.

Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.

Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.

Отразяване на данъчните облекчения в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус е променена справката Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ от основния работодател за 2015 година.Предвидени са две нови колони:

 • Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ
 • Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ

След извеждане на справката, размерите на данъчните облекчения се попълват ръчно. За запис на формираните разлики се натиска бутон ЗАПИШИ.

Въведена е нова отметка: „Запис въведени данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения“. Служи за запазване на въведените данъчни облекчения -   например при голям персонал, когато не е възможно наведнъж да се въведат данъчните облекчения за всички служители.