Данъчни облекчения за деца за 2023г.

Публикувано на: 2023-11-28

С § 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66/01.08.2023 г.) са приети данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Размера на данъчните облекчения остават същите, като миналогодишните.

Размер на облекчението

  1. За деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за 2023г. е както следва:
  • при едно дете, което не е навършило пълнолетие – 6 000 лв.;
  • при две деца, които не са навършили пълнолетие – 12 000 лв.;
  • при три и повече деца, които не са навършили пълнолетие - 18 000 лв.
  1. За деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за 2023 г. е в размер на 12 000 лв.

Начини на ползване на облекчението

  1. Чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца.

Декларациите са публикувани в рубриката Формуляри в сайта на НАП. Съответната декларация се подава пред работодателя от 30 ноември до 31 декември 2023 г. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2024 г.

Важно! Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение при годишно облагане, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.

  1. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която се подава в срок от 10 януари до 30 април 2024 г. В този случай паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

Важно! Родители, които през цялата 2023 година са по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е. не са плащали данък и нямат облагаем доход, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

  1. Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения.

Въвеждане на облекчения за деца в софтуер за заплати Плюс Минус

Начина на въвеждане на данъчни облекчения в софтуер за заплати Плюс Минус остава същия, както в предходната година.

Данъчни облекчения за деца в софтуер за заплати Плюс Минус

Данъчни облекчения за деца в софтуер за заплати Плюс Минус

Въвеждат се от меню Операции / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ. Конкретният размер на данъчните облекчения се въвежда ръчно в съответната колона със сумата на данъчната основа:

  • Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ;
  • Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ.

Когато се прилага намаляване на месечната данъчна основа, в екран Заплати се използва перо 235 – Месечна корекция ДОД. Сумата се въвежда ръчно с отрицателен знак.

Сумите от перо 235, въвеждани през месеците, се извеждат в колона Месечна корекция ДОД в Операция / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ. След поставяне на данъчното облекчение по чл. 22в или чл. 22г. в съответните колони за цялата година, сумите се приспадат. Размера на данъка за внасяне / възстановяване автоматично се изчислява за съответния служител след въведените облекчения до размера на авансово удържания данък (от годишната данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ).

При избор на бутон Запиши данъкът за възстановяване се записва в перо 220 - Корекция ДОД към заплатата за посочения месец. Преди избор на бутона, може да се избере отметка Запис въведени данни от друг работодател и данъчни облекчения. По този начин при следващо извеждане на операцията, ръчно въведените данни за данъчни облекчения и доход от друг работодател се записват в базата и ще се попълнят автоматично без да се налага повторното им въвеждане.

Декларация образец 6 и данък за възстановяване

Размерът на данъка за възстановяване, получен в резултат на изравняването, се приспада от удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за съответния месец. В софтуер за заплати Плюс Минус това се извършва автоматично с извеждане на Декларация образец 6 с Вид плащане Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

В резултат на изравняването, размерът на данъка за възстановяване може да се получи по-висок от размера на дължимия от фирмата данък за месеца. В този случай в декларация образец 6 за съответния месец се записва 0.00. В софтуер за заплати Плюс Минус, при извеждане на декларация образец 6, на появяващия се въпрос - Дължимият данък за месец … е отрицателно число. Желаете ли вместо него да поставя 0.00? - трябва да се отговори положително.

Последователно от следващите вноски за данъци върху доходите от трудови правоотношения, работодателят прихваща остатъка от възстановения данък. В програмата след извеждане на декларация образец 6, в следващи месеци се избира бутон Корекция и ръчно се променя сумата на дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

Размер на облекчението

Начини на ползване на облекчението

Въвеждане на облекчения за деца в софтуер за заплати Плюс Минус

Декларация образец 6 и данък за възстановяване