Данъчни облекчения за деца за 2022 г.

Данъчни облекчения за деца за 2022 г. и въвеждането им в софтуер за заплати Плюс Минус

Публикувано на: 2022-10-12

За деца и за деца с увреждания ще се прилагат по-високи данъчни облекчения, чиито размери са приети с § 18, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., публикуван в ДВ бр. 52, от дата 05.07.2022г.

Размерът на данъчното облекчението за деца по чл. 22в зависи от техния брой:

 • За едно дете, ненавършило пълнолетие, сумата е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.);

 • За две деца - 12000 (сума за получаване до 1200 лв.);

 • За три и повече - 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за 2022г. е 12000 лв., като сумата е за отглеждане на едно дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган (ТЕЛК /НЕЛК).

Според указания публикувани на интернет страницата на НАП, ползването на данъчните облекчения следва да се извърши по следния начин:

 1. Чрез работодателя по основното трудово правоотношение при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. Родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ и за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ.

 2. Чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

 3. Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения:

Месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари – юни за:

 • едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;

 • две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;

 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;

 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. Месечно.

Месечната данъчна основа за месец октомври се намалява със сбора от сумите за месеците юли – септември за:

 • едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;

 • две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;

 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;

 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. Месечно.

За месеците октомври – декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ.

Работникът еднократно избира да приложи авансовото ползване на съответното данъчно облекчение чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя.

Въвеждане на облекченията в софтуер за заплати Плюс Минус

В екран Заплати е добавено Перо 235 – Месечна корекция ДОД. В него ръчно с отрицателен знак се въвежда сумата на данъчните облекчения за деца.

Сумите от перо 235 се извеждат в нова колона между колони Общо удържан ДОД по чл. 42 и Данък за внасяне/възстановяване по реда на чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ след влизането в Операции/ Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ.

Перо 235 се отразява в Параграфи НАП на ред 110000 Данък по ЗДДФЛ. Данните по него дават отражение също в Декларация обр.6 с Вид плащане: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ, справка Разчети НАП и справка Начислен ДОД за годината.

В софтуер за заплати Плюс Минус данъчните облекчения за деца се въвеждат от меню Операции / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ.

Размерът на данъчните облекчения се въвежда ръчно в съответната колона:

 • Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ;

 • Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ.

Програмата автоматично изчислява размера на данъка за възстановяване (колона Данък за внасяне / възстановяване) за съответния служител до размера на авансово удържания данък (от годишната данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ).

Данните в колона Месечна корекция ДОД се попълват автоматично при извеждане на операцията.

При избор на бутон Запиши данъкът за възстановяване се записва в перо 220 Корекция ДОД към заплатата за посочения месец (поле Запиши разликите по ЗДДФЛ към начисленията за месец).

Попълнените в годишното изравняване по ЗДДФЛ данни се записват с помощта на бутон Запиши. Преди избор на бутона, може да се избере отметка Запис въведени данни от друг работодател и данъчни облекчения. По този начин при следващо извеждане на годишно данъчно изравняване по ЗДДФЛ, вече записаните данни ще се попълват автоматично след извеждане на операцията.

Подробна информация за работа с операцията може да бъде получена от ръководството към нея, което се стартира с избор на клавиш F1.

Разгледайте: софтуер за заплати.

Въвеждане на облекченията в софтуер за заплати Плюс Минус