Данъчни облекчения за деца за 2021г.

Публикувано на: 2021-12-01

С § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Държавен вестник бр. 104 от 08.12.2020 ) са приети нови по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Повишените размери ще се прилагат еднократно само за доходи придобити през 2021г.

Размер на данъчните облекчения за деца за 2021 г.

Данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за 2021г. е както следва:

  • при едно дете, което не е навършило пълнолетие - 4500 лв.;
  • при две деца, които не са навършили пълнолетие - 9000 лв.;
  • при три и повече деца, които не са навършили пълнолетие - 13 500 лв.

Данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за 2021 г. е в размер на 9000 лв.за отглеждане на едно дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган (ТЕЛК /НЕЛК).

Точният размер на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от суматана годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.

Ползване на данъчните облекчения

За да се ползва данъчното облекчение за деца, родителят трябва да няма неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Данъчните обекчения могат да се ползват от родителя по един от следните начини:

  • чрез работодателя по основното трудово правоотношение след представяне (в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г.) на декларация за ползване на данъчните облекчения (за деца по чл. 22в и / или за деца с увреждания по чл. 22г), копие на валидно решение на ТЕЛК / НЕЛК на детето с увреждания и писмена декларация за липса на подлежащи за принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване. В този случай в срок до 31 януари 2022 г. работодателят изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.
  • при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъчното облекчение се ползва само от единия родител, но ако размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на този родител, разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.

Ако лицето не е получавало облагаем доход за 2021г. (лица в майчинство през годината, самоосигуряващи се лица без личен труд и др.) и съответно не е формирана годишна данъчна основа, то не може да ползва данъчните облекчения.

Въвеждане на облекченията в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус данъчните облекчения за деца се въвеждат от меню Операции / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ.

Конкретният размер на данъчните облекчения се въвежда ръчно в съответната колона:

  • Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ;
  • Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ.

Пример: Ако служителят има едно дете без увреждания в колона Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ ръчно се записва 4500.

Програмата автоматично изчислява размера на данъка за възстановяване (колона Данък за внасяне / възстановяване) за съответния служител до размера на авансово удържания данък (от годишната данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ).

Чрез избор на бутон Запиши данъкът за възстановяване се записва в перо 220 Корекция ДОД към заплатата за посочения месец (поле Запиши разликите по ЗДДФЛ към начисленията за месец).

Преди да се избере бутон Запиши , може да се включи отметка Запис въведени данни от друг работодател и данъчни облекчения , за да се запишат въведените данни и при последващо извеждане на операцията те да се заредят автоматично.

Подробна информация за работа с операцията може да бъде получена от ръкводството към нея, което се стартира с избор на клавиш F** 1**.

Декларация образец 6 и данък за възстановяване

Размерът на данъка за възстановяне, получен в резултат на изравняването се приспада от удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за съответния месец. В софтуер за заплати Плюс Минус това се извършва автоматично с извеждане на Декларация образец 6 с Вид плащане Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

В резултат на изравняването,размерът на данъка за възстановяване може да се получи по-висок от размера на дължимия от фирмата данък за месеца. В този случай в декларация образец 6 за съответния месец се записва 0.00. В софтуер за заплати Плюс Минус, при извеждане на декларация образец 6 на появяващият се въпрос - Дължимият данък за месец … е отрицателно число. Желаете ли вместо него да поставя 0.00? трябва да се отговори положително.

Последователно от следващите вноски за данъци върху доходите от трудови правоотношения, работодателят прихваща остатъка от възстановения данък. В програмата след извеждане на декларация образец 6 в следващи месеци се избира бутон Корекция и ръчно се променя сумата на дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.