Публикувано на: 2011-06-10

Съгласно ЗКПО Данъчни амортизируеми активи са**:**

1. данъчните дълготрайни материални активи; 2. данъчните дълготрайни нематериални активи; 3. инвестиционните имоти, с изключение на земята; 4. последващите разходи по даден актив, когато е отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан за счетоводни цели;

Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация, не е данъчен амортизируем актив. Загубите от обезценка и при отписване на репутация не се признават за данъчни цели.

1. Данъчни дълготрайни материални активи

Това са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от: 1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице; 2. седемстотин лева.

2.  Данъчни дълготрайни нематериални активи

Това са: 1.  Придобити нефинансови ресурси, които: а) нямат физическа субстанция; б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца; в) имат ограничен полезен живот; г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската стойност от: - стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице; - седемстотин лева;

2. Начислените суми в резултат на стопански операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети или предоставени за ползване дълготрайни активи.

Когато в счетоводната политика на данъчно задълженото лице е възприет стойностен праг на същественост  за ДМА по-голям от 700 лв, например 800 лв, то за данъчен дълготраен материален актив ще се счита всеки актив, който има стойност, равна или по-голяма от 700 лв. Когато този праг на същественост е по-малък от 700 лв, например 600 лв., за данъчен дълготраен материален актив ще се счита всеки актив, койти има стойност на придобиване равна или по-голяма от 600лв.

Счетоводните разходи, отчетени във връзка с придобиването на данъчен дълготраен нематериален актив преди възникването му, не се признават за данъчни цели в годината на отчитането им и участват при определянето на данъчната амортизируема стойност на актива. Когато в следваща година настъпят обстоятелства, определящи, че данъчно задълженото лице няма да придобие данъчния дълготраен нематериален актив, непризнатите разходи по изречение първо се признават за данъчни цели в годината на настъпване на обстоятелствата, ако са спазени изискванията на този закон.

Стойности на данъчните амортизируеми активи

Данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива.

Когато активът е отписан от ДАП, но не е отписан за счетоводни цели, с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, се завежда самостоятелен амортизируем актив

Годишната данъчна амортизация е начислената в данъчния амортизационен план амортизация за съответната година съгласно изискванията на ЗКПО

Начислената данъчна амортизация е сумата от годишните данъчни амортизации за съответния актив. Начислената данъчна амортизация не може да превишава данъчната амортизируема стойност на актива.

Данъчната стойност е данъчната амортизируема стойност на актива, намалена с начислената данъчна амортизация за него

Категории данъчни амортизируеми активи

Съгласно чл. 55. ал. (1) от ЗКПО при определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии; 2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура; 3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти; 4. категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони; 5. категория V - автомобили; 6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение; 7. категория VII - всички останали амортизируеми активи.

Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгл. Счетоводното законодателство, не е основание за разпределение на този актив в категория VI (данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение)

За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50%, когато едновременно са изпълнени следните условия:

Активите са част от първоначална инвестиция. Това условие не се прилага, когато активите са придобити във връзка с направена инвестиция за повишаване на енергийната ефективност при наличие на сключени доброволни споразумения по реда на глава 5 от Закона за енергийна ефективност - Активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.

Данъчни амортизируеми активи в счетоводен софтуер Плюс Минус

При започване на работа със счетоводен софтуер Плюс минус е необходимо да се направи следното: - дълготрайните активи да се въведат в дървото с аналитични признаци в главна аналитичност ДА. - с  помощта на сметкоплана да заредим тяхната счетоводна стойност и начислените амортизации по съответните счетоводни сметки. - да се попълни от Операции/Дълготрайни активи/Картон на ДМА  всички параметри, необходими за начисляване на счетоводните и данъчните амортизации.

Попълване на Данъчните параметри

Категория активи - избира се от падащо меню съответната категория в съответствие с чл. 55, ал. 1 от ЗКПО. Спрямо избраната категория, при въведена дата на завеждане в дан. ам. план, автоматично се попълват параметрите Дата на прекратяване на дан.ам., Данъчен срок и Данъчна амортизационна норма. Изключение прави само 6-та категория, при която данъчната амортизационна норма не е твърдо определена в ЗКПО, а има максимална стойност 33 (1/3), и се въвежда на ръка.

Данъчна амортизируема стойност - въвежда се данъчната амортизируемата стойност на актива, определена съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗКПО

Дата на завеждане в дан. ам. план - за наличните активи към момента на първоначално изготвяне на дан. ам. план тази дата е 01.01.2003; за новопридобитите активи след 2003-та година и преди 01.01.2007 това е по-късната от датата на придобиване и въвеждане в експлоатация; за новопридобитите активи след 01.01.2007 това е началото /1-во число/ на месеца на придобиване или въвеждане в експлоатация; за новопридобитите активи след 01.01.2008 това е началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.

Когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в нормативния акт.

Дата на прекратяване на дан. ам. - пресмята се автоматично в зависимост от данъчния срок. На тази дата актива се амортизира напълно за данъчни цели и се отписва от ДАП. За активите от 6-та категория този параметър се определя от данъчната амортизационна норма.

Отписан дата от ДАП - попълва се датата на отписване от данъчния план, в случай че се налага актива да бъде отписан от ДАП преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, например при продажба. Съгласно ЗКПО в този случай актива се отписва от данъчния план от началото на месеца, през който е отписан за счетоводни цели. Пример: ДА продаден на 15.12.2007 г., в Отписан дата от ДАП е необходимо да се попълни дата 01.12.2007 г.

Данъчен срок - попълва се автоматично от програмата след избиране на Категория активи съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗКПО. За активите от 6-та категория се извежда при въведена данъчна аморт. норма.

Данъчна аморт. норма - попълва се автоматично от програмата след въвеждане на Категория активи съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗКПО. За активите от 6-та категория се извежда при въведен данъчен срок.

Начислени данъчни амортизации към дата на въвеждане - попълват се начислените и признати за данъчни цели амортизации към датата на започване на работа със счетоводен софтуер Плюс Минус

Общо начислена данъчна амортизация - тук също е необходимо да се попълнят ръчно данъчните амортизации при започване на работа с програмата, като в последствие след начисляване на данъчни амортизации със счетоводен софтуер Плюс Минус те автоматично се прибавят към първоначално въведените суми

Към период - попълва се автоматично след начисляване на данъчни амортизации за съответната година. Формата на датата е гггг, напр. 2010.

Правилното попълване на данъчните параметри е предпоставка за коректно начисляване на данъчните амортизации и извеждане на счетоводните справки.

Прочетете интересна информация за нашата безплатна програма за фактуриране Плюс Минус