Публикувано на: 2011-06-10

Специфичен ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план

Лице, за което се промени режимът на данъчно облагане, в резултат на което за него възникне задължение да формира данъчен финансов резултат, изготвя данъчен амортизационен план, в който наличните към този момент данъчни амортизируеми активи се завеждат с данъчна амортизируема стойност и начислена данъчна амортизация.

Данъчната амортизируема стойност на актив се определя, като историческата му цена: 1. се увеличава с извършените до този момент последващи разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, и 2. се намалява с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива. При изготвяне на данъчния амортизационен план не се завеждат активи, за които начислената данъчна амортизация е равна или превишава данъчната им амортизируема стойност.

Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив

Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите посочени по-горе относно запазване на стойностите на данъчния амортизируем актив. Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години. Стойностите на данъчния амортизируем актив след промяната трябва да са равни на стойностите, които биха били определени, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.

При определяне на данъчния финансов резултат годишната данъчна амортизация на актива за текущата година се коригира с разликата между начислената данъчна амортизация за актива през предходните години и тази, която би била начислена за тези години, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години. Изречение първо не се прилага, когато обстоятелството, налагащо промяната в стойностите на актива, е откриване на грешка. Когато установените обстоятелства не налагат промяна в стойностите на актива за предходни години, промяната в стойностите се отразява в данъчния амортизационен план към момента на установяване на обстоятелството през текущата година.

Последващи разходи, свързани с актив, наличен в данъчния амортизационен план

Данъчната амортизируема стойност на актив, наличен в данъчния амортизационен план, се увеличава с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с данъчния амортизируем актив. Данъчната амортизируема стойност се увеличава от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи.

Последващи разходи, свързани с актив, който е отписан от данъчния амортизационен план

Когато активът е отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан за счетоводни цели, с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, се завежда самостоятелен данъчен амортизируем актив. Данъчният амортизируем актив  се завежда в данъчния амортизационен план от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи. Данъчният амортизируем актив се разпределя в категорията, в която е бил разпределен активът, във връзка с който са извършени последващите разходи. Когато активът, във връзка с който са извършени последващите разходи, се отпише от счетоводния амортизационен план, преди данъчният амортизируем актив да е напълно амортизиран, последният се отписва от данъчния амортизационен план когато е напълно амортизируем заданъчни цели

Приходи и разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи

Счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели.

Преобразуване на счетоводния финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив

Когато активът се отписва от счетоводния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова стойност на актива. Когато активът се отписва от данъчния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява с данъчната стойност на актива.

Тези две условия не се прилагат, когато: 1. в случаите на непризнати разходи от липси на активи и свързани с тях вземания, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива; 2. при отписване на актив за сметка на собствения капитал, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива; 3. при отписване на актив по реда на чл. 60, ал. 6, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива; 4. при преобразуване на дружества и при преустройство на кооперации по глава деветнадесета, раздели II и III.

Счетоводни разходи, формиращи данъчен амортизируем актив

Счетоводните разходи, формиращи данъчен амортизируем актив, включително последващите разходи, не се признават за данъчни цели.

Приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив

Счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели.

Специфично данъчно третиране на актив, формиран в резултат на развойна дейност

При определяне на данъчния финансов резултат данъчно задълженото лице има право да намали счетоводния си финансов резултат с историческата цена на дълготраен нематериален актив еднократно в годината на формирането му, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1. активът е формиран в резултат на развойна дейност; 2. развойната дейност е извършена във връзка с дейността по занятие на данъчно задълженото лице; 3. развойната дейност е възложена с поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище.

В този случай счетоводно отчетеният дълготраен нематериален актив не е данъчен амортизируем актив.

Отразяване промяната на амортизируемата стойност в счетоводен софтуер Плюс Минус

За коректното отразяване промяната на амортизируемата стойност е необходимо да се попълнят следните данъчни параметри в картона на ДМА

Месец на промяна в стойността на актива - отваря се допълнителен прозорец с таблица, в която се попълва месецът/месеците, през който е извършвано увеличение/намаление на стойността на актива

Обстоятелства за промените в стойността - в съответната колона на допълнителната таблица се вписват обстоятелствата, които налагат тази промяна, например подобрения на актива и др.

Стойност на промяната - попълва се сумата на увеличението/намалението също в допълнителната таблица. С въведената сума трябва да се увеличи или намали Данъчната амортизируема стойност. Например, ако стойността на актив е 10000.00 и от 07.2010 г. се намалява с 3000.00, в табличката за месец на промяна се въвежда 201007, в стойност на промяна -2000, а в данъчна амортизируема стойност 7000.00.

ВНИМАНИЕ!!! В картона се визуализират последните въведени параметри и при натискане на бутона “Покажи всички” се отваря таблицата с всички въведени до момента промени в стойността**!**