Публикувано на: 2014-01-13

От 2014 година влизат в сила промените в Наредба H-8 относно дължимият ДОД по чл. 42 от ЗДДФЛ: - Подава се с нов вид на плащане – 8 - Декларацията се подава от подава от 1-во до 25 число на месеца, следващ месеца, през коѝто данъкът е удържан или, през коѝто са направени частичните плащания в случаите на чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ. - т.9 – Месец и година- попълват месецът и годината**,** през коѝто данъкът е удържан , или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ. - т.18 – Дата на изплащане/начисляване- датата на последния календарен ден от месеца, посочен в точка 9 От 2014 г. в софтуер за заплати Плюс Минус видът плащане за дължимия ДОД се избира ОТДЕЛНО.

1. Когато заплатите за даден месец са изплатени през следващия: например Заплатите за месец  Декември са изплатени на 10 Януари

От падащото меню се избира: Вид на плащането: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ. Като дата на Плащане/Начисляване се задава 10.01.2014 Влизат данните от месец: (yyyymm): 201312 Д6 ще се генерира с вид на плащането 8. , Месец и година 01.2014, Дата на изплащане/начисляване 31.01.2014 Тази декларация следва  да се подаде от 01 до 25 Февруари

2. Когато заплатите за даден месец са изплатени през текущия: например Заплатите за месец  Януари са изплатени на 31 Януари

От падащото меню се избира: За начислените осигуровки: Вид на плащането: Заплати Изплатени, дата на Плащане/Начисляване 31.01.2014, Влизат данните от месец (yyyymm): 201401 За удържания ДОД: Вид на плащането: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ. Като дата на Плащане/Начисляване се задава 31.01.2014 Влизат данните от месец: (yyyymm): 201401 Д6 ще се генерира с две колони: В първата: вид на плащането 5. , Месец и година 01.2014, Дата на изплащане/начисляване 31.01.2014 Във втората: вид на плащането 8. , Месец и година 01.2014, Дата на изплащане/начисляване 31.01.2014 Тази декларация следва  да се подаде от 01 до 25 Февруари

3. Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, и работодателят не е изплатил пълния им размер до 25-о число на следващия месец.

Например за Месец Януари е изплатен Аванс на 10. Януари, а окончателната заплата е изплатена на 27 Февруари. За месец Януари е генерирана Авансова ведомост. За удържания ДОД: Вид на плащането: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ в случаите на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ Като дата на Плащане/Начисляване се задава 10.01.2014 Влизат данните от месец: (yyyymm): 201401 Д6 ще се генерира**: вид на плащането 8.** , Месец и година 01.2014, Дата на изплащане/начисляване 31.01.2014. Като сума ще влезе изчисления ДОД върху изплатения аванс. Тази декларация следва  да се подаде от 01 до 25 Февруари.

За изплатените на 27.02. възнаграждения ще се генерира нова Д6 за ДОД с разликата за довнасяне. Тя следва да се подаде от 01 до 25 Март.