Публикувано на: 2016-09-28

В държавен вестник 75 от 27.09.2016 са публикувани промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които касаят въвеждането на нов данък – Данък върху разходите в натура.

След въвеждането на „данък уикенд“ от началото на 2016 , един от основните въпроси, за които към момента липсваше официална позиция от НАП, беше дали личното ползване на служебни активи следва да се облага като доход в натура на физическите лица, ползващи активите.

Доходът в натура се третира като oблагаем доход по ЗДДФЛ и съответно като осигурителен доход на лицето / защото е част от трудовото възнаграждение/ и за него се дължат осигуровки.

  1. Определение

Съгласно  Допълнителните  разпоредби на ЗКПО “Разходи в натура” е частта, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала от счетоводните разходи, които са свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване.

Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации.

Не са разходи в натура за целите на закона разходите, извършени в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.

  1. Размер на данъка

Данъчната ставка на данъка върху разходите в натура е 10 на сто.

  1. Данъчна основа

Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура  е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година.

  • Разходи в натура , свързани с превозни средства:

разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи:

1. по съотношението:

а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съответното превозно средство, или

б) между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на използване на превозното средство

2. по 50 на сто.

В този случай разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за дейността, така и за лично ползване, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ

  • Разходи в натура , свързани с недвижимо имущество:

когато разходите не могат да бъдат разпределени чрез измерване, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се умножи по съотношението:

  1. между площта, използвана за лично ползване, и общата площ на съответното недвижимо имущество, или
  2. между часовете на лично ползване на съответното недвижимо имущество и общите часове на използване на недвижимото имущество.
  • Разходи в натура , свързани с други активи:

Данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.

  1. Деклариране и внасяне на данъка

Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице и се внася до 31 март на следващата година.

Законът влиза в сила от 1 януари 2016, с изключение на случаите, когато фирмата е третирала личното потребление като непаричен доход съгл. ЗДДФЛ и иска да приложи новия начин- в този случай това може да стане от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародване на закона в ДВ.

Работодателите могат да изберат дали да третират личното потребление като непаричен доход съгласно ЗДДФЛ или ще го  облагат с данък върху разходите  в натура по ЗКПО. Правото на избор не може да се прилага за отделни физически лица. Направеният избор за текущата година се декларира в годишната данъчна декларация, подавана за предходната година.

  1. Разходи в натура за 2016 г.

Документална обоснованост на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, извършени от 1 януари 2016 г. до датата на обнародване на този закон в „Държавен вестник“, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, както и ако не е издаван пътен лист.

При определяне на данъчната основа за данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 за 2016 г. за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50 на сто, когато до обнародването на този закон в „Държавен вестник“ превозното средство е използвано и за управленска дейност и разходите за тази дейност са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и/или не е издаван пътен лист.

Вижте полезна информация и за софтуер за производство Плюс Минус