Често срещани грешки и особености при подаване на Декларация 1 и 6

Публикувано на: 2024-02-02

1. Често срещана грешка при подаване на Декларация 1 е за неправилен праг на осигуряване.

Това може да се случи когато служител е в продължително отсъствие и заплатата му пада под минималния праг на осигуряване за длъжността. За да не се проявява тази грешка при подаване на Декларация 1, се попълва полето Мин.ОД в картона на служителя в част Основни със сумата на минималния осигурителен доход спрямо длъжността на лицето.

2. За да се обединят в общ файл няколко коригиращи Декларация 1 за различни предходни месеци се използва Редакция на Декларация 1.

С бутон Зареди се избира първият коригиращ файл на Декларация 1, след това отново със същия бутон се избира следващият. Извежда се въпрос „Желаете ли да добавя данните към изведените на екран?", на който се отговаря с Да. След като са заредени необходимите файлове, се избира бутон Запиши. Файлът съдържащ всичките коригиращи Дек. 1 се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка exports.

3. При подаването на Декларация 1 също трябва да се обърне внимание на ограничението колко пъти лице може да спира осигуряването си.

В декларацията са предвидени 5 позиции за Ден на възникване на осигуряването и Последен ден в осигуряване. Дните, в които служители на непълна работна седмица не се осигуряват, са отбелязани с отсъствие код 37 Нераб.дни намалено раб.време. Ако започването и прекратяване на осигуряването е над 5 пъти в месеца, следва за лицето да се подаде допълнителна Декларация 1 за останалите дни, в които осигуряването е възникнало и е било прекратено.

4. При подаване на Декларация 1 е включен служител, който не трябва да фигурира в декларацията.

Подадените за него данни трябва да се заличат. За целта трябва да се изведат Заличаващи данни на Декларация 1 само за това лице с отметка Само за маркираните.

5. При въвеждане на отсъствие за голям период може да възникне грешка за неправилен брой дни в отсъствие.

Пример: Лице е в отсъствие Бременност и раждане, като отсъствието преминава в следващата година. То е въведено преди обновяването на официалните почивни дни за следващата година в програмния продукт. В този случай трябва да се обърне внимание на броят дни, които ще постъпят в съответната клетка в Декларация 1. При необходимост следва отсъствието да се коригира в екран Отсъствия. След корекция заплатата трябва да се презапише.

6. За да се заличи Декларация 6 трябва да се подаде декларацията с нулеви стойности.

За целта е необходимо при генериране на Декларация 6 да се избере, че се подават Заличаващи данни от съответното поле.

7. Коригираща Декларация 6 се подава когато сумите в нея трябва да са по-ниски от вече подадените.

Заплатите се презаписват с правилните данни преди да се изведе декларацията и за вид на подаваните данни се избира Коригиращи данни от полето предвидено за целта.

8. Ако сумите в декларация 6 трябва да са по-високи от подадените, се създава редовна декларация, а не коригираща.

Разликата между вече подадената сума и тази, която се дължи трябва да бъдат попълнена ръчно в съответните колони. За да се променят ръчно суми в Декларация 6, е необходимо да се кликне с курсора на мишката върху съответните полета.

9. В случаите, в които сумата от една колона трябва да бъде увеличена, а сумата от друга колона намалена, за цялата Декларация 6 се подават Коригиращи данни.

Декларация 6 не може да бъде едновременно коригираща и редовна.

10. Възможно е информацията в Декларация 6 да се разминава с тази от справката Параграфи НАП.

Това би могло да бъде резултат от записана заплата за неактивен служител. За да се провери дали има такъв запис, трябва да се влезе в менюто Операции / Служебни / Начислени заплати на неактивни служители и да се провери дали за конкретния месец има записана заплата на вече напуснали лица. Ако има записана такава, тя следва да се изтрие. За целта е необходимо да се размаркира отметката Само наличния персонал, за да се покажат и неактивните служители. Намира се служителят, който е напуснал, но има записана заплата за периода, в който вече не е служител във фирмата. В екран Заплати и се проверява информацията в режим Въведени и с бутон Изтрий се изтрива грешно записана заплата за вече напусналото лице.

Разгледайте още: софтуер за заплати