Осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение, когато трудът е положен за период по-дълъг от един месец

При граждански договор за период по-дълъг от 1 месец сумата на изплатеното възнаграждение след намаляване с разходите за дейността се разпределя на месеците, през които е положен трудът

Публикувано на: 2022-11-23

Осигурителният доход, върху който се изчисляват осигурителните вноски е месечен.

В случаите, при които е сключен граждански договор за период по-дълъг от един месец и изплащането на възнаграждението е след приключване на работата, сумата на изплатеното възнаграждение след намаляване с разходите за дейността се разпределя на месеците, през които е положен трудът.

Разпределянето на сумите се прави според условията на договора и обективна преценка на извършената работа. При липса на други критерии, се пресмята среднодневно възнаграждение, което се умножава по броят на работните дни за месеца.

Декларация обр. 1 трябва да се подаде за всички месеци поотделно. Декларация обр. № 6 трябва да е обвързана с Декларация обр. 1 и да се подаде също за всеки месец поотделно като се посочи една и съща дата на изплащане на възнаграждението – последния ден от месеца, през който е изплатено възнаграждението.

Пример: Сключен е граждански договор с лице за извършване на определена работа от юли до август 2022 г. През периода на договора лицето не подлежи на осигуряване на друго основание по КСО и ЗО. Уговореното възнаграждение е в размер на 2000 лв., което да се изплати в месец септември 2022 г.(след завършване на работата). Възнаграждението след приспадане на разходите за дейността е 1500 лв. Осигурителят следва да разпредели сумата за юли и август и да удържи авансов данък в месец септември 2022г.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус лицето се добавя с вид осигурен 14. В екран Допълнителни се включва отметка Пенсионер ,ако лицето е пенсионер. Отметка Инвалид се включва, ако лицето е с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.

В екран Заплати чрез бутон Добави се стартира документ „Сметка за изплатени суми". Попълват се полета Сума, Дата и Период, за който е положен трудът. Ако периодът е по-голям от месец, се стартира екран за настройка на периоди, в който е необходимо да се попълнят сумите за всеки един от периодите. Избра се бутон Избор. На екран се извеждат обобщени данни от всички периоди. След натискане на бутон Запис, се записват суми за съответните месеци. В текущия месец документът се записва без данни за осигуряване и със сумата на удържания авансов данък, ако има такъв.

Отметка Сумата надвишава 7920 (за инвалид) се включва, ако е необходимо да се начисли ДДФЛ, когато е надвишено данъчното облекчение за лице с намалена работоспособност.

Отметка Осигурен на друго основание се включва, когато сумата по сметката след приспадане на разходите за дейността е по-ниска от минималната работна заплата за страната и лицето е осигурено на друго основание, за да бъдат начислени осигуровки.

Ако лицето е пенсионер и желае да се осигурява за фонд „Пенсии", в т. 4 към Допълнителни данни, които се попълват от физическото лице се включва отметка да.

Ако лицето е осигурено върху максимален осигурителен доход, се попълва месец в т. 3 към Допълнителни данни, които се попълват от физическото лице и се включва отметка да.

Научете повече за софтуер за заплати и софтуер за личен състав

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус