Годишна корекция на ползвания частичен данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС

Корекции на ползван данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС извършват данъчно задължените лица, които осъществяват както облагаеми, така и необлагаеми доставки.

Публикувано на: 2023-02-20

Преизчислението на ползвания частичен данъчен кредит се отнася в случаите на доставка на стоки и услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Определяне размера на частичния данъчен кредит

Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент. Коефициентът се изчислява до втория знак след десетичната запетая. Пресмята се на базата на оборотите за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват - на базата на оборотите за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит. Формулата, по която се изчислява е следната:

Коефициент = (Оборот на доставките с право на пълен данъчен кредит) / (Оборот от всички извършени доставки и дейности)

В ал.3 на чл.73 от ЗДДС са посочени оборотите, отнасящи се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, а в ал.5 – оборотите, отнасящи се за всички извършени от лицето доставки и дейности.

Размерът на частичния данъчен кредит се преизчислява в последния данъчен период на текущата календарна година на базата на оборотите за текущата календарна година.

В случаите на дерегистрация се преизчислява в края на последния данъчен период за частта от текущата календарна година, през която лицето е било регистрирано.

Резултатът от преизчислението се включва като корекция (увеличение или намаление) на данъчния кредит в справка-декларацията за последния данъчен период.

Месечно отчитане на частичния данъчен кредит

Всеки месец данъчно задълженото лице определя кои доставки едновременно се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право. В покупните документи за тях, е необходимо да се избере в поле данък – С право на частичен ДК.

Данъчните основи и данъкът от записаните документи С право на частичен ДК постъпват в кл. 12 и 13 на дневник покупки и кл. 32 и 42 на справка-декларацията по ДДС.

В кл. 33 на справка-декларацията се попълва коефициента по чл. 73, ал. 5 от ЗДДС. Той е един и същ за цялата календарна година.

За да се попълва автоматично, е необходимо да се попълни и запише документ Коефициент с тип КОЕФ и файл vatcoef.pm. В него се попълват оборотите от предходната година, а документът се записва с дата от текущата година.

С този коефициент, в кл. 40 се преизчислява частичният данъчен кредит за месеца. Данъчният кредит в кл. 40 се пресмята по формулата: ДДС с право на пълен данъчен кредит + (ДДС с право на частичен данъчен кредит*Коефициент по чл. 73, ал. 5 ЗДДС) + Годишна корекция по чл. 73, ал. 8.

Годишно преизчисляване на размера на частичния данъчен кредит

Ежегодно със справката-декларация за ДДС за месец декември, лицето извършва преизчисляване на правото на ползване на частичен данъчен кредит както следва:

 1. На първо място трябва да има записан коефициент за предходната година (записан с дата от текущата), с който в текущата година всеки месец се преизчислява частичният данъчен кредит.

 2. Въвеждат се всички документи, които следва да се включат в дневниците на покупките и продажбите за месец декември.

 3. Следва изчисляване и записване на коефициент за текущата година. Документът е с тип КОЕФ и файл vatcoef.pm. В документа се попълват оборотите от текущата година, но се записва с дата от следващата година. Тоест, изчисленият коефициент за текущата година се прилага в следващата година.

 4. След запис на коефициента за текущата година, е необходимо да се изведе справка ДДС / Разчети с бюджета по ЗДДС.

Автоматично таблица Годишна корекция по чл.73, ал.8 (+/-) и по чл.147, ал.3 ЗДДС се попълва както следва:

 • Всичко начислен ДДС с право на ЧДК – начислен ДДС с право на частичен данъчен кредит за периода;

 • Коефициент по чл.73, ал.5 ЗДДС – коефициентът за предходната година, който се е използвал в текущата (кл. 33 на справка-декларацията);

 • Коефициент за преизчисляване – коефициентът от текущата година, който ще се използва в следващата;

 • Разлика в резултат на преизчислението – това е годишната корекция по чл.73, ал.8 и се пресмята по формулата: (Всичко начислен ДДС с право на ЧДК * Коефициент за преизчисляване) – (Всичко начислен ДДС с право на ЧДК * Коефициент по чл.73, ал.5 ЗДДС).

 1. В месец декември на текущата година се попълва и записва Протокол по чл. 117 с пресметнатата разлика в Разчети с бюджета по ЗДДС. Разликата в протокола се вписва със съответния знак „ +" или „ -". В поле Данък се избира Годишна корекция по чл.73, ал.8 ЗДДС (+/-) по чл.147, ал.3 ЗДДС.

Протоколът постъпва в кл. 14 на дневник на покупките и кл.43 на справка-декларацията.

Пример:

1. В края на 2022 г. се стартира документ Коефициент с тип КОЕФ и файл vatcoef.pm. В него се попълват оборотите от 2022 г.:

 • Данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки – 10000.00

 • Данъчните основи на доставките по чл. 50, т. 2 – 300.00

 • Данъчните основи на извършените освободени доставки, с изключение на тези по чл. 50, т. 2 – 20000.00

 • Размерът на получените субсидии, различни от тези, които се включват в данъчната основа – 200.00

Коефициентът за 2022 г. – 0.51.

Документът се записва с дата 01.01.2023 г. Така записаният коефициент за 2022 г. ще се използва през 2023 г., тоест ще се попълва в кл. 33 на справка декларацията през 2023 г. Също така този коефициент ще служи за изчисляване на годишната корекция на ползвания частичен данъчен кредит през 2022 г.

2. Въвеждат се всички документи, които следва да се включат в дневниците на покупките и продажбите за 2023 г.

3. След това се записва нов документ Коефициент. В него се попълват оборотите за 2023 г., например:

 • Данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки – 25000.00

 • Данъчните основи на доставките по чл. 50, т. 2 – 222.00

 • Данъчните основи на извършените освободени доставки, с изключение на тези по чл. 50, т. 2 – 33333.00

 • Размерът на получените субсидии, различни от тези, които се включват в данъчната основа – 222.00

Коефициента за 2023 г. – 0.76.

Документът се записва с дата 01.01.2024 г. Така записаният коефициент за 2023 г. ще се използва през 2024 г., тоест ще се попълва в кл. 33 на справка декларацията през 2024 г. Също така този коефициент ще служи за изчисляване на годишната корекция на ползвания частичен данъчен кредит през 2023 г.

4. Извежда се справка ДДС / Разчети с бюджета по ЗДДС.

Автоматично таблица Годишна корекция по чл. 73, ал.8 (+/-) и по чл.147, ал.3 ЗДДС се попълва както следва:

 • Всичко начислен ДДС с право на ЧДК – 44444.40 (начислен ДДС с право на частичен данъчен кредит за периода);

 • Коефициент по чл.73, ал.5 ЗДДС – 0.51 (коефициентът за 2022 г.);

 • Коефициент за преизчисляване – 0.76 (коефициентът за 2023 г.);

 • Разлика в резултат на преизчислението – 11111.10 (това е годишната корекция по чл. 73, ал. 8 и се пресмята по формулата: (Всичко начислен ДДС с право на ЧДК * Коефициент за 2023 г.) – (Всичко начислен ДДС с право на ЧДК * Коефициент за 2022 г.).).

5. В м. 12.2023 г. се записва протокол по чл.117 с пресметнатата разлика в разчети с бюджета по ЗДДС – 11111.10. В поле Данък на протокола се избира Годишна корекция по чл.73, ал.8 ЗДДС (+/-) по чл.147, ал.3 ЗДДС. Протоколът постъпва в м. 12.2023 в кл.14 на дневник покупките и кл.43 на справка-декларацията.

Разгледайте още : счетоводен софтуер