Публикувано на: 2011-10-29

Промените в режима за ползване на полагаемия годишен отпуск все още предизвикват различни тълкования и хипотези.

След  промяната в Кодекса на труда през 2010 г. се въведе двугодишен  давностен срок за ползване на отложения платен годишен  отпуск. По силатата на тази промяна неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години можеше да се ползва само до 31 декември 2011 г.

С Решение 12/2010 Конституционният съд на Република България  определи тази промяна като противоконституционна. Според Конституционния съд  „когато възникнало основно право на гражданите не може да породи правни последици, предвидени в правната уредба, действаща към момента на възникване, а с обратно действие на правна норма се предвидят неблагоприятни за носителя на правото последици, се нарушава правната сигурност и предвидимост.” Съдът изтъкна в мотивите си и противоречие с общия принцип на социалната държава.

С измененията  на КТ от март 2011 г. парламентът предвиди допълнителен срок за упражняване на отпуска, придобит и неизползван през 2010 година. Промените от 30.07.2010 г., имат действие занапред. Така първата година, за която се съставя график за ползване на годишния отпуск, е 2011 г., а отпуските, отложени от 2010 г. за 2011 г. са първите, които се погасяват по давност.

Отпускът, придобит и неизползван от 1993 до 31.12.2009 г., не се погасява по давност. Работодателят все още разполага с възможността едностранно да разпореди ползването му при наличие на някоя от следните хипотези:

  1. по време на престой повече от 5 работни дни; 2) при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред; 3) в случай че до определената в графика начална дата за ползване на отпуска, работникът или служителят не е поискал ползването му (чл. 173, ал. 7 КТ).

С измененията в  КТ от март 2011 г. съгласно § 3ж , неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г. Чрез този  „преходен режим“ законодателят „поправя“ строгата санкция относно неизползваните отпуски през 2010 година.

Новата разпоредба на чл. 176а действа занапред, което означава, че в нейния аспект  попада правото на отпуск, придобито през 2011 г. и следващите години**.** Този отпуск ще се погасява с двегодишен давностен срок от края на годината, за която се полага, независимо от причините за неизползването му.

До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.  Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. В случай че в периода, посочен в графика, работникът или служителят се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година. Платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя.

Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:

1. по време на престой повече от 5 работни дни; 2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред; 3. в случай че до определената в графика начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му;

Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода посочен в графика, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

Поради важни производствени причини, работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни.

При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя, ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.

В двата случая  за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете.

Каква  е последователността за зареждане и проследяване на неизползвания отпуск в Плюс Минус?

Програмата дава възможност да се заредят дните  неизползван отпуск от минали години и дните полагаем отпуск за текущата година. Това става от Справки/Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд/Полагаем отпуск.

Зареждане на полагаем отпуск

Във версиите на програмата след 6,9997 имате възможност да заредите неизползвания отпуск до 31.12.2009, 2010 и полагаемия отпуск от текущата година.

Разделяйки дните по този начин програмата ще приспада използвания годишен отпуск по следната последователност:

- първо се приспада  дните от този, останал от 2010 г., тъй като давностният срок за този отпуск е краят на 2012 г; - после се приспадат дните  от текущата година 2011, тъй като давностният срок е 2013 г; - и най-накрая от този, останал за период  до 31.12.2009 г., тъй като за него няма давностен срок.

Справката може да се извежда както за цялата фирма, така и по отдели , бригади или за конкретен служител. Чрез Общите настройки може да се заредят данни само за вид длъжност или по дата на постъпване.

За да се запишат неизползваните и полагаемите дни се натиска бутон Запиши.

Справка за използван полагаем отпуск

Справката извежда данни за полагаемия отпуск, използвания отпуск и дните остатък към посочения месец. Приспадането на дните се извършва в посочената по-горе последователност.

Когато в полето към  месец  се посочи месец 12, излиза бутон Прехвърли. Чрез натискането му неизползваният отпуск се прехвърля за следващата година и се записва като провизиран.

План график за платен отпуск

В ERP система Плюс Минус изготвянето на план-график за ползване на платен годишен отпуск става от меню Документи/План-график за отпуски, като предварително е избран работникът, за който ще планираме ползването на отпуск. В отворилата се на екран таблица попълваме началната и крайната дата на периодите, през които лицето планира да използва отпуск, избираме вид отпуск (по кой член от КТ е) и период, за който е полагаем този отпуск – Текущ (2011г), Предходен (2010г) или Преди 2010г. Статусът, който е избран по подразбиране при първоначално въвеждане е „Планиран“, като при нужда може да се бъде променен. Принципно програмата променя автоматично статусът при генериране на молба или заповед за отпуска.

Използвани са материали от lex.bg и pravoto.bg