Публикувано на: 2016-10-15

Съгласно чл. 6, ал. 9 от Кодекса на социално осигуряване самоосигуряващите се лица упражнявали трудова дейност и придобили доходи за съответната година определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход.

Лицата определящи окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход са:

 • лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и / или занаятчийска дейност;
 • лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества;
 • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и / или животинска продукция и получаващи доходи от положен труд без трудово правоотношение, както и произвеждащите преработена растителна и / или животинска продукция.

Окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход не се определят от:

 • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция.

Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Той се определя въз основа на данните записани в Справка за окончателния размер на осигурителния доход Таблица 1 и Таблица 2 към годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Годишният осигурителен доход се формира като разлика между декларирания доход и осигурителния доход, върху който авансово са внасяни осигурителни вноски през календарната година. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна - надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК.

В Таблица 1 се определя окончателна осигурителна вноска в размерите за фонд Пенсии и фонд Общо заболяване и майчинство (за лицата избрали да се осигуряват в този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и / или във фонд Пенсии за лицата, направили избор по чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване.

В Таблица 2 се определя окончателния размер на осигурителния доход за здравно осигуряване.

Окончателните осигурителни вноски се дължат в срока на подаване на данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ – 30 април на календарната година, следваща годината за която се отнасят вноските.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

 • Самоосигуряващите се лица се въвеждат с вид осигурен 12 или вид осигурен 13;
 • В полета Сума ДОО и Сума ЗО се въвежда избрания месечен осигурителен доход;
 • В поле Осн.заплатата се попълва сума на възнаграждението, ако лицето полага личен труд в предприятието, в което се самоосигурява;
 • В случай, че самоосигуряващо се лице е избрало да се осигурява и за фонд Общо заболяване и майчинство, в картона на лицето в екран Допълнителни се маркира ОЗМ (самоос.).

 

Справка за окончателния размер на осигурителния доход

В софтуер за заплати Плюс Минус справката се извежда от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие / Годишен осиг. доход – самоосигуряващи се.

Начин на работа:

 • В поле Година се избира година, за която ще изчислява окончателния размер на осигурителните вноски;
 • От падащото меню Вид: се избира ДОО и ДЗПО УПФ, за да се изведе Таблица 1 на справката и ЗО – за Таблица 2;
 • След избор на бутон Изведи в справката автоматично се попълва колона 4 с осигурителния доход, върху който са внасяни авансови вноски;
 • В колона 3 и колони 5.1 до 5.5 ръчно се попълват месечния осигурителен доход от упражняване на дейности на различни основания;
 • С избор на бутон Преизчисли автоматично се изчислява сумата в колона 7 и се попълват съответните редове под таблицата.
 • Бутон Запиши записва изчислените осигурителни вноски и при повторно извеждане на справката те се извеждат автоматично.

Пример 1.

Лице родено след 31.12.1959г. упражнява свободна професия и е осигурено за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, и за общо заболяване и майчинство. Лицето е избрало да се осигурява върху осигурителен доход 420 лв. През годината получава доходи за положен труд без трудово правоотношение в размер на 6000лв.

Тази сума се въвежда ръчно в колона 5.5 на Таблица 1 за съответните месеци. След избор на бутон Преизчисли в Таблица 1 под нея автоматично се попълват следните данни:

 • На ред 1 сумата на годишния осигурителен доход 960 лв. Това е разликата между ред 13 колона 7 (5040лв.) и ред 13 колона 6 (6000лв.);
 • На ред 3 сумата на осигурителните вноски за довнасяне във фонд Пенсии и фонд Общо заболяване и майчинство - 48лв.  (960*16.3% (12.8%+3.5%));
 • На ред 4 окончателната осигурителна вноска за ДЗПО - 48лв. (960*5%).

Сумата от 6000 лв. се въвежда в колона 5.5 на Таблица 2 и при избор на бутон Преизчисли автоматично се попълват:

 • Ред 1 със годишния осигурителен доход - 960 лв.;
 • Ред 2 със сумата за довнасяне на здравни осигуровки – 76.80 лв. (960*8%).

Декларация образец 6

Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба Н-8 самоосигуряващите се лица подават декларация образец 6 еднократно до 30 април с данни за:

 • Дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
 • Задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по ред на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.

В софтуер за заплати Плюс Минус декларация образец 6 за самоосигуряващо се лице се извежда по следния начин:

От меню Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 / Декларация обр. 6 се стартира предварителен екран за настройки;

 • В част Годишна справка за самоосигуряващи се лица се маркира се Изведи и в поле Година се въвежда годината за която се отнасят данните;
 • От падащо меню Самоосигуряващо се лице: се избира името на лицето;
 • В поле Извеждане на суми за довнасяне за: ръчно се въвежда годината, ако има суми за довнасяне за предходни години различни от годината, за която се извежда декларацията;
 • С избор на бутон Изведи в декларацията автоматично се попълват данните за осигуровките.

Важно! Ако в програмата е записана Справка за окончателния размер на осигурителния доход (Таблица 1 и Таблица 2) данните за осигуровките автоматично се попълват в декларацията.